Навигација

Упис на основне академске студије без полагања пријемног испита

СтудентскеУпис

Према конкурсу Универзитета у Београду, у оквиру другог уписног рока пријављују се за упис кандидати који имају право уписа без полагања пријемног испита, и то:

 1. Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању.
 2. Студент друге високошколске установе који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму основних академских студија на другој високошколској установи из области електротехничко и рачунарско инжењерство. Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на овај начин, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
 3. Студент Електротехничког факултета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета ако је положио све испите са прве године, односно остварио најмање 60 ЕСПБ на уписаном студијском програму.
 4. Студент Електротехничког факултета коме је престао статус студента у складу са Статутом Универзитета и Статутом Факултета (у случају исписивањa са студија, неуписивањa школске године), који је остварио најмање 60 ЕСПБ  на студијском програму.

Лице које се уписује без пријемног испита може се уписати само као самофинансирајући студенти и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Пријава кандидата обавиће се од 02. до 15. септембра  2021. године, од  11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:

 • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
 • молба - писани захтев за упис
 • оверене фотокопије докумената по којима испуњавају услов за упис из става 1, 2, 3 или 4
  (диплому о завршеном факултету и додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова, уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова  за прелаз са другог факултета или за прелаз на други студијски програм у оквиру ЕТФ-а, решење о испису са студија  на основу исписа на лични захтев, неуписивања школске године.....)

Оригинална документа се подносе на увид приликом пријаве.

 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 8.000,00 динара. Накнада се уплаћује на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800. Прималац је Електротехнички факултет, а сврха уплате: Пријава на конкурс за упис на основне академске студије
   
 • Уколико je диплома или уверење стечено на иностраном факултету подноси се и оверена фотокопија Решења о признавању студијског програма.