Навигација

Народна банка Србије: летња пракса

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

објављује

ПОЗИВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ

студентима треће, четврте или пете године академских студија у Републици Србији (у обиму од најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова)
и држављанима Републике Србије који студирају у иностранству

Народна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијских тржишта и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да се увере у позитивне елементе Народне банке Србије као послодавца: повољна радна средина, могућности за интерно напредовање, повољна корпоративна култура, истраживачки и тимски рад, могућности за лични и професионални развој, међународне могућности, могућности за усклађивање пословног и приватног живота.

На летњу праксу, која ће се обавити од 1. јула до 31. августа 2015. године, Народна банка Србије ће примити до 46 студенатa треће, четврте или пете године академских студија који студирају на високошколским установама акредитованим од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова, и то са следећих студијских програма:

  • у основним организационим јединицама: економија, финансије, банкарство, осигурање, рачуноводство, ревизија, финансијско управљање, економска анализа и политика, статистика, квантитативне финансије, право, информационе технологије, математика, актуарска и финансијска математика, примењена математика, организационе науке (информациони системи и технологије), безбедност (студије наука безбедности), информатика, рачунарство, програмирање, електротехника (електротехника и рачунарство, рачунарска техника и информатика, телекомуникације и информационе технологије, софтверско инжењерство), физика, машинство, термотехника или други технички смерови
  • у Филијали у Нишу: економија (финансије, банкарство и осигурање)
  • у Филијали у Крагујевцу: економија
  • у Филијали у Ужицу: економија.

На летњу праксу примa се и до пет студената, држављана Републике Србије, који студирају у иностранству на горенаведеним студијским програмима.

Услови за пријем на летњу праксу су:

  • просечна оцена остварена током студија најмање 8,00
  • да студенту апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа
  • знање енглеског језика.

Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство и мотивисани сте да се непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, своју пријаву доставите Људским ресурсима најкасније до 6. јуна 2015. године електронском поштом на адресу: letnja.praksa@nbs.rs или лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“.

Уз пријаву за летњу праксу, потребно је доставити биографију и оригиналну потврду факултета с подацима о години студија и просечној оцени (скенирати потврду уколико се документација доставља електронским путем).

Студенти који студирају у иностранству, уз пријаву за летњу праксу, треба да доставе биографију и званичну потврду о успеху оствареном у току студија, преведену на српски језик.

Поступак избора студената који студирају на високошколским установама акредитованим од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије обухвата проверу познавања основних информација о раду Народне банке Србије, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности. О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени преко веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија. Студенти који студирају у иностранству потребно је да су остварили најмање 80% од најбољег успеха на универзитету на ком студирају.

Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Људски ресурси
11000 Београд, Краља Петра 12

Телефони за контакт: 011/3027-248 и 011/3028-771