Навигација

Упис на основне академске студије без полагања пријемног испита

СтудентскеУпис

У  септембарском уписном року  на Eлектротехнички факултет, према конкурсу Универзитета у Београду, пријављују се за упис и кандидати који имају право уписа без полагања пријемног испита, и то:

1.     Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;

2.     Студент основних академских студија другог факултета уписан на студијски програм из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, који је положио све испите  прве студијске године, односно остварио довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа  прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије I степена након разматрања молбе.

3.     Лице коме је престао статус студента на овом или другом факултету из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, ако је претходно положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије I степена након разматрања молбе.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм. 

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Упис на Факултет је могућ по завршетку поступка признавања.

Уколико је јавна исправа, уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће Факултета. 

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова. 

Пријава кандидата обавиће се од понедељка, 10.  до петка, 14. септембра од  11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92). 

Приликом пријаве кандидати достављају оригинална документа на увид, а подносе оверене фотокопије  следећих докумената:

1.    Молбу - писани захтев за упис

2.    Оверене фотокопије докумената по којима испуњавају услов за упис из става 1, 2 или 3 
(диплома о завршеном факултету и додатак дипломи, односно, уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова) 

3.    Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених

4.    Оверену фотокопију Решења о признавању студијског програма, односно пређеног дела студијског програма од стране Универзитета у Београду, уколико je диплома или уверење стечено на другом факултету у иностранству

5.    Доказ о уплати накнаде за пријаву за упис у износу од 8000 динара на жиро рачун Факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200. 

У циљу признавања положених испита, кандидати предају  и:

·      Захтев за признавање испита

·      План  и програм студија 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/1999/039.jpg