Навигација

Два приправника у ЈП Електромрежа Србије

Jавно предузеће "Eлектромрежа Србије" Београд, расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време.

I ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 • ПОГОН ПОДРУЧЈА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА ''БОР'', СЛУЖБА ЗА АУТОМАТИКУ

  ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ПРИПРАВНИК

  УСЛОВИ: VII/1- 4, завршене основне академске студије (240 ЕСПБ) или VII/1-5
  завршене дипломске академске студије (300 ЕСПБ), електротехничко и рачунарско
  инжењерство.

II ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОСЛОВЕ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 • ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ПРИПРАВНИК

  УСЛОВИ: VII/1- 4, завршене основне академске студије (240 ЕСПБ) или VII/1-5
  завршене дипломске академске студије (300 ЕСПБ).

Радни однос се заснива на одређено време, до 12 месеци.

Рад се обавља:

 • за радно место под I у Бору, Наде Димић 40.
 • за радно место под II у Београду, у пословној згради Војводе Степе 412.

Пријаве са CV, фотокопију дипломе доставити Центру за људске потенцијале и опште послове, на адресу:
Јавно предузеће „Електромрежа Србије“, Београд, Кнеза Милоша 11.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.