Навигација

Јавне набавке

План набавки

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2018

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017

Измена 2 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017

Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016

Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016 [02.02.2016.]

Отворени поступак

Отворени поступак је поступак у коме сва заинтересована лица могу поднети понуду.

Отворени поступак →

Јавне набавке мале вредности

Јавна набавка мале вредности је набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је процењена вредност на годишњем нивоу мања од вредности одређене у закону којим се уређије годишњи буџет Републике Србије.

Јавне набавке мале вредности →

Преговарачки поступак без објављивања позива

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда је поступак у којем наручилац непосредно преговара са једним или више понуђача о елементима уговора о јавној набавци.

Преговарачки поступци без објављивања позива →