Навигација

Електроенергетски системи

Електроенергетски системи

Правила бирања предмета: бира се минимално 3 предмета са изабраног смера.

Смер - Мреже и системи

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М021ПЕС Планирање електроенергетских система И 3+1+0 6
13М021ИЕМ Интелигентне електроенергетске мреже И 2+2+0 6
13М021АДМ Аутоматизација дистрибутивних мрежа И 3+1+1 6
13М021ЕЕС Експлоатација електроенергетских система И 2+2+0 6
13М021РЕС Регулација електроенергетских система И 2+1+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити

Уже стручни предмети - Група А

13М021ТСУ Технички системи управљања у електроенергетским системима И 2+2+0 6
19M021УМО Увод у методе оптимизације И 3+1+0 6

 

Смер - Постројења и опрема

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М021ДРЗ Дигиталне релејне заштите И 2+2+0 6
13М021ЕКО Електромагнетна компатибилност И 2+2+0 6
13М021МИД Мониторинг и дијагностика високонапонских постројења И 3+1+0 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М021ПНВ Пројектовање ТС надземних и кабловских водова И 2+2+0 6
13М021КТ Кабловска техника И 2+2+0 6

Смер - Обновљиви извори енергије

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити

Уже стручни предмети - Група А

19М021ИОИГ Интеграција обновљивих извора у електроенергетским системима  И 2+2+1 6
19М021ССЕ Системи за складиштење енергије у електроенергетским системима И 2+2+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити

Уже стручни предмети - Група А

13М021РСОИ Регулација електроенергетских система са обновљивим изворима енергије И 2+2+0 6
13М011ПКO Претварачкa кола за обновљиве изворе енергије И 2+2+0 6
19М021СОИ Софтвер за обновљиве изворе енергије И 2+2+1 6

 

Листа 1 - предмети Катедре за електроенергетске системе

Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
19М024АЕ2 Анализа електроенергетских система са уређајима енергетске електронике Н 2+2+0 6
19М024ТВН2 Одабрана поглавља из технике високог напона 2 Н 2+1+1 6
19М023ЕМ2 Електрична мерења у електроенергетици Н 2+0+2 6
19М024ЕМН Мерења неелектричних величина Н 3+1+0 6
19М024КЕЕ Квалитет електричне енергије у електроенергетским мрежама П 2+2+0 6
19М024ТЕД Тржиште електричне енергије П 2+2+0,5 6
19М024ППР Одабрана поглавља из пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици П 2+1+1 6
19М024ВНО Испитивање високонапонске опреме П 2+2+0 6

Предмети са Листе 1 не могу се бирати уколико је положен одговарајући предмет са основних студија.

Завршни рад и стручна пракса

2. семестар

Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
13М001СП Стручна пракса О 6 3
13М001ЗРИ Завршни рад - СИР (истраживање) О/И 20 14
13М001ЗРО Завршни рад - израда и одбрана О/И 4 13