Навигација

Конкурс за стипендирање

Конкурс за стипендирање 10 (десет) материјално угрожених студената Универзитета у Београду – Електротехничког факултета из донације продице Хранисављевић, Константин Хранисављевић (Хранис) и Вера Хранис-Еремина

Услови јавног конкурса:

 • пријаву могу да поднесу само студенти са просечном оценом 7,50 или више, a ако се ради о студентима који су први пут уписали прву годину студија на Универзитету у Београду Електротехничком факултету, потребно је да имају просек оцена у трећој и четвртој години средње школе 4,00 или више, као и да су из предмета Математика имали минимум оцену 4,00 или више,
 • да су материјално угрожени,
 • да нису у радном односу,
 • да немају двојно држављанство, већ да су само држављани Републике Србије и да им је стална адреса, односно пребивалиште у Републици Србији, и
 • да не примају стипендију од стране других лица или установа.

Уз пријаву на конкурс обавезно је да студент достави:

 • Уверење о просечном месечном приходу по члану породице и то у нето износу за текућу годину,
 • фотокопију личне карте,
 • Уверењe о положеним испитима и броју остварених ЕСПБ бодова у претходној школској години (или ако су први пут уписали прву годину студија на Универзитету у Београду Електротехничком факултету сведочанства из трећег и четвртог разреда средње школе),
 • Потврду коју издаје ПИО фонд да нису у радном односу,
 • кратку биографију која обухвата мотивацију да се пријави на конкурс и шта му стипендија, уколико је добије, може значити.

Прилико рангирања студената виших година, предност ће имати студенти који редовно студирају, односно имају остварених минимално 48 ЕСПБ по години студија.

Студенти се на конкурс пријављују лично, предајом документације у Студентском одсеку у време рада шалтера (од 11 до 13 часова) у Студентском одсеку.

Рокови за пријаву на конкурс:

 1. За студенте који се први пут уписују на Електротехнички факултет у школској 2024/2025 од 01. 07. 2024. до 12. 07. 2024. године. Пријава на конкурс се може предати приликом уписа или након уписа у наведеним роковима.
 2. За студенте који у школској 2024/2025 години уписују више године студија, од 12. 09. 2024. до 27. 09. 2024. године.

Стипендија се исплаћује месечно, од октобра 2024. године закључно са јуном 2025. године, у износу од 180 Евра у динарској противвредности (по куповном курсу НБС на дан исплате).