Navigacija

Arhiva 2018.

19.10.2018.

Obaveštenje o upisu na master akademske studije u drugom upisnom roku u školskoj 2018/19. godini

Objavljujemo listu primljenih kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija u drugom upisnom roku za školsku 2018/2019. godinu, koji se mogu upisati u statusu samofinansiranja

Lista primljenih  kandidata

 

Kandidati koji su primljeni na master akademske studije uz polaganje dopunskih ispita:

Modul: Softversko inženjerstvo

 

Ime i prezime         

Završen fakultet

Dopunski ispiti

1.

 

Milica (Žarko) Galić

 

Fakultet organizacionih nauka

1. Konkurentno i distribuirano programiranje

2.  Mikroprocesorski sistemi

 

Modul: Elektroenergetski sistemi – smer Obnovljivi izvori energije

 

Ime i prezime         

Završen fakultet

Dopunski ispiti

1.

 

Aleksandar (Zoran) Krstić

 

Elektronski fakultet - Niš

1. Tehnika visokog napona 1

2. Tehnički procesi u elektroenergetici

 

Eventualne primedbe mogu se dostaviti u ponedeljak, 22.10.  do 10 časova.

 

Upis će se obaviti  u ponedeljak, 22. oktobra 2018. godine u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku, šalter 4.

 

Za upis je potrebno:

 • indeks (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se na upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet na iznos 1600 dinara (svrha uplate „za Univerzitet“)
 • priznanica o uplaćenoj prvoj rati školarine u iznosu od 36.750 dinara

Uplate se vrše na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200.

Školarina za samofinansirajuće studente koji se upisuju

 na master studije, iznosi 147.000,00 dinara i može se platiti u četiri jednake rate.

Za studente sa dopunskim ispitima školarina je uvećana za iznos za dopunske ispite. Školarina za dopunske ispite se obračunava prema broju ESPB za dopunski ispit po ceni od 1.800 dinara po kreditu.

Kandidati koji su već bili upisani i izgubili status studenta i ponovo upisuju master akademske studije, podnose pri upisu  i molbu za priznavanje položenih ispita, a ukupna školarina će im biti određena na osnovu preostalih kredita za nepoložene ispite i za master rad.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa indeksom otvore studentski  nalog   kako bi pristupili studentskim servisima.

Studenti su  obavezni da preko svojih servisa popune elektronski upisni list (obrazac ŠV-20) i prijave predmete.

 


 

15.10.2018.

O B A V E Š T E Nj E
o drugom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2018/19. godinu

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija preostalo je 103 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prijava kandidata je u utorak, 16.  i u sredu, 17. oktobra 2018. godine, u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku, šalter 4.

Uz popunjen prijavni list podnose se sledeća dokumenta:

 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatak diplome – original na uvid
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • priznanica za prijavu na konkurs (uplaćuje se 4000 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200)
 • za kandidate koji su osnovne studije završili u inostranstvu potrebno je priložiti i overenu fotokopiju rešenja o priznavanju visokoškolske isprave za nastavak studija – original na uvid

U drugom upisnom roku mogu konkurisati  kandidati koji se prvi put upisuju  i studenti master studija  koji su izgubili status studenta.

 


 

10.10.2018.

Konačna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu

Objavljujemo jedinstvenu konačnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2018/19. godinu.  

Kandidati koji se upisuju uz dopunske ispite nalaze se na rang listi i mogu se upisati samo kao samofinansirajući studenti. U prilogu je spisak kandidata koji se upisuju uz dopunske ispite

Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis, 350 kandidata na rang listi, do ranga 371 na jedinstvenoj rang listi, stekli su pravo upisa  na teret budžeta. Ostali kandidati na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Kandidati koji su ranije bili upisani na master akademske studije u statusu finansiranja iz budžeta  obeleženi su da nemaju pravo upisa na  teret budžeta. 

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu strani državljani upisuju se u statusu samofinasirajućih studenata.

Upis kandidata koji su stekli pravo finasiranja na teret budžeta,  obaviće se  u četvrtak, 11. oktobra  i  u  petak, 12. oktobra, od 10 do 16 časova.  

U petak, 12. oktobra  u 16  časova obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. Kandidati koji su ispod ranga 371, a koji eventualno mogu biti upisani na teret budžeta posle prozivke, moraju biti prisutni u 16 časova na prozivci. Odmah nakon prozivke nastaviće se sa upisom prozvanih kandidata koji se upisuju na teret budžeta. 

Upis kandidata u statusu samofinasiranja obaviće se u subotu, 13.oktobra, od 10 do 12 časova u Studentskom odseku.

Za upražnjena preostala mesta po završetku prvog upisnog roka, raspisaće se novi konkurs, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje, u ponedeljak, 15. oktobra 2018.

Za upis je potrebno:

 • indeks se dobija na upisu 
 • popunjen prijavni list (obrazac ŠV-20) dobija se pri upisu
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm 
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „ ( uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih 
 • overene fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid 
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid 

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta.

Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara  uplaćuje se prilikom upisa. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Po obavljenom upisu studentima će automatski biti otvoren nalog na studentskim servisima kako bi mogli da prijave predmete prema pravilu „3 + 2“, gde su najmanje 3 predmeta obavezno iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta.

Termini za upis

 


 

9.10.2018.

Rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu posle primedbi

Komisija za studije drugog stepena razmatrala je uložene primedbe na objavljenu jedinstvenu preliminarnu rang listu prijavljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2018/19. godinu i donela sledeće odluke:

Usvojene žalbe kandidata:

Majkl Milinković

Petar Radošević

Odbijene žalbe kandidata:

Aleksandar Vasiljević 

Petar Petrović 

Rade Kalinić 

Jovan Samouković 

Na osnovu konkursa  i odobrenog broja studenata za upis 350 kandidata na rang listi, do ranga  371 na jedinstvenoj rang listi, stekli su pravo upisa  na teret budžeta. Ostali kandidati na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Na jedinstvenoj rang listi posle primedbi, kandidati koji su ranije bili upisani na master akademske studije u statusu finansiranja iz budžeta, obeleženi su da nemaju pravo upisa na  teret budžeta. 

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu strani državljani upisuju se u statusu samofinasirajućih studenata.

·      JEDINSTVENA RANG LISTA  KANDIDATA POSLE PRIMEDBI 

Kandidati koji se upisuju  uz dopunske ispite nalaze se na jedinstvenoj rang listi i mogu se upisati samo kao samofinansirajući studenti. U prilogu je spisak kandidata koji se upisuju uz dopunske ispite:

Eventualne žalbe na jedinstvenu rang listu posle primedbi mogu se uputiti u pismenoj formi  Dekanu fakulteta, u sredu, 10.oktobra,  od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku, šalter za master studije. Odluke Dekana po eventualno podentim žalbama biće objavljene  u 14 časova.

Konačna rang lista primljenih kandidata za upis biće objavljena sutra, u sredu, 10.oktobra  u popodnevnim časovima, na sajtu Fakulteta.

Upis kandidata koji su stekli pravo finasiranja na teret budžeta,  obaviće se  u četvrtak, 11. oktobra  i u petak, 12. oktobra, od 10 do 16 časova.  

U petak, 12.oktobra  u 16  časova obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. Kandidati koji su ispod ranga 371, a koji eventualno mogu biti upisani na teret budžeta posle prozivke, moraju biti prisutni u 16 časova na prozivci. Odmah nakon prozivke nastaviće se sa upisom prozvanih kandidata koji se upisuju na teret budžeta. 

Upis kandidata u statusu samofinasiranja obaviće se u subotu, 13.oktobra, od 10 do 12 časova u Studentskom odseku.

Za upražnjena preostala mesta po završetku prvog upisnog roka, raspisaće se novi konkurs, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje, u ponedeljak, 15. oktobra 2018.

Za upis je potrebno:

 • indeks se dobija na upisu 
 • popunjen prijavni list (obrazac ŠV-20) dobija se na upisu
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm 
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „ ( uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih 
 • overene fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid 
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid 

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta.

Samofinansirajući studenti školarinu u visini od 147.000,00 dinara mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara uplaćuje se prilikom upisa. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke) kako bi pristupili servisima i da prijave predmete preko studentskih servisa (ukupno 5 predmeta), na osnovu pravila „3 + 2“, gde su najmanje 3 predmeta obavezno iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta.

 


08.10.2018

Preliminarna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu

Objavljujemo preliminarnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2018/19. godinu. Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis,  350 kandidata na rang listi steklo je pravo na finansiranje iz budžeta. Ostali kandidati na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Pravo upisa  na teret budžeta stekli su kandidati  na  preliminarnoj rang listi zaključno sa rangom 356.

Kandidati koji se upisuju  uz  dopunske ispite upisuju se u statusu samofinansiranja. U prilogu je spisak kandidata koji se upisuju uz dopunske ispite:

Primedbe na preliminarnu rang listu mogu se podneti u utorak, 09.10.2018. godine od 14 do 16  časova u Studentskom odseku, šalter za master studije.

Rešenja o primedbama biće istaknuta na sajtu Fakulteta  istog dana, 09.10.2018. godine, po rešavanju primedbi od strane Komisije za studije drugog stepena, posle 17 časova.

Kandidati kojima primedbe na prelimiranu rang listu ne budu prihvaćene imaju pravo drugostepene žalbe Dekanu fakuleteta, koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku,  u sredu, 10.10.2018. godine, od 10 do 11 časova. Rešenja po žalbama Dekanu biće istaknuta istog dana, 10.10.2018. godine do 14 časova.

Konačna rang lista će biti objavljena u sredu, 10.10.2018. godine,  posle 15 časova.

Po objavljivanju konačne rang liste upis kandidata po rang listi, obaviće se u četvrtak, 11.10. i  u petak, 12.10, u terminu od 10 do 16 časova, u sali 60.

U petak, 12.10.2018. godine u 16 časova obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. Kandidati koji su ispod ranga 356 moraju biti prisutni na prozivci za slobodna mesta na budžetu. Posle  prozivke od 16 do 17 časova nastavljamo sa upisom prozvanih kandidata u statusu finasniranja iz budžeta. Upis za samofinansirajuće  studente obaviće se  u subotu, 13.10. od 10 do 12 časova.

Za eventualno upražnjena i preostala mesta, raspisaće se novi konkurs, po završetku prvog upisnog roka, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje.

 


 

Prema raspisanom konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na master akademske studije za školsku 2018/2019. godinu i uslovima upisa, Elektrotehnički fakultet objavljuje:

KONKURS ZA UPIS
NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE  U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2018/2019. godini upisuje 500 studenata (350 budžetskih i 150 samofinansirajućih) u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module):

I    Opšti uslovi konkursa

 1. U prvu godinu master akademskih studija, u obimu od 60 ESPB, može se upisati lice:
 • koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Elektrotehničkom ili nekom drugom srodnom fakultetu ostvarivši 240 ESPB;
 • koje je steklo visoko obrazovanje na ovom Fakultetu, po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, u trajanju od  8 semestara.
 1. Pravo  prijave na konkurs imaju i kandidati koji u trenutku konkurisanja nisu završili osnovne akademske studije. Kandidati koji konkurišu na ovaj način će biti rangirani na osnovu svog trenutnog uspeha, a da bi se upisali moraju da završe osnovne studije do  30.09.2018. godine.
 2. U prvom konkursnom roku mogu da konkurišu kandidati koji nisu upisani na master akademske studije i studenti koji su izgubili status studenta master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studenti koji su bili upisani i ponovo konkurišu za upis na master studije imaju isti tretman kao i studenti koji se prvi put upisuju, ali bez mogućnosti da se finansiraju iz budžeta ako su to pravo već koristili.
 3. Veće Fakulteta, na predlog katedre odgovorne za odgovarajući modul, utvrđuje koji su studijski programi i moduli u okviru studijskog programa osnovnih akademskih studija odgovarajući za nastavak studija na studijskom programu master akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo, odnosno modulu studijskog programa.
 4. Programi master akademskih studija su prilagođeni studentima koji su završili osnovne akademske studije na odgovarajućim studijskim programima i modulima u okviru njih na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Za sve ostale kandidate mogu se propisati dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih studija, u zavisnosti od programa njihovih osnovnih studija.
 5. Po završetku master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu stiče se akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva.
 6. Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu čl. 48 Pravilnika o osnovnim i (diplomskim) master akademskim studijama.

II   Studijski program

 1. U okviru master akademskih studija polažu se predmeti koji nose ukupno 30 ESPB. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, predmeti imaju po 5 časova nedeljno i nose po 6 ESPB. Izrada master rada nosi dodatnih 30 ESPB.
 2. U okviru svakog modula data je lista predmeta, od kojih student upisan na taj modul mora da odabere najmanje tri, ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno.
 3. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, preostala dva predmeta mogu se birati sa liste istog ili bilo kog drugog modula. Pri tome, ukoliko rukovodilac modula to odobri, jedan od ta dva predmeta može se zameniti sa dva kursa iz grupe Opšteobrazovni predmeti, koji nose po 3 ESPB.
 4. Ponuda izbornih predmeta po modulima se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate kretanja u struci. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog semestra donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.
 5. Ukoliko je student tokom osnovnih akademskih studija položio neki od predmeta sa liste kao izborni, pa su mu ESPB bodovi za taj predmet dodeljeni u okviru predviđenih 240 ESPB za osnovne akademske studije, on ne može ponovo izabrati taj predmet na master akademskim studijama. Ukoliko je predmet položen kao fakultativni pa bodovi za taj predmet nisu dodeljeni u okviru predviđenih 240 ESPB, on se može izabrati i priznati na master akademskim studijama
 6. Administrativna procedura vezana za prijavljivanje, izradu i odbranu master rada je definisana Pravilnikom o osnovnim i (diplomskim) master studijama (Izmene pravilnika) i Odlukom Nastavno naučnog veća

III Upis kandidata koji su završili prethodno obrazovanje u inostranstvu

Državljani Republike Srbije i strani državljani koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana školska odnosno visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Proces priznavanja se radi na Univerzitetu u Beogradu  i mora biti okončan pre upisa na master studije.

IV Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, osim što plaća školarinu.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.

V   Školarina

Visina školarine za samofinansirajuće studente master akademskih studija iznosi 147.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane studente master akademskih studija iznosi 2.500,00 EUR-a.

Školarina se može platiti u četiri jednake rate.

VI   Konkursni rokovi

Prijave na konkurs u prvom konkursnom roku  za upis studenata na master akademske studije primaju se od 26. septembra do 01. oktobra 2018. godine od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 4.

Ukoliko posle upisa u prvom upisnom roku preostane slobodnih mesta biće raspisan drugi upisni rok, o čemu će biti  postavljeno novo obaveštenje na sajtu Fakulteta.

VII Prijava na konkurs

 1. Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose:
  • popunjen prijavni list (preuzeti)
  • priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300.
 2. Kandidati koji nisu završili osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu  pored prijavnog lista i uplatnice,  predaju fotokopije dokumenata, i to:
  • diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama
  • dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima sa osnovnih  studija
  • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih

VIII Uslovi za upis na pojedine module master akademskih studija na  Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Prilikom izbora pojedinih modula kandidati mogu imati direktnu prohodnost, bez polaganja dopunskih ispita, mogu im biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.
Student koji se upisuje uz dopunske ispite može studirati samo u statusu samofinansirajućeg studenta. Kada student položi sve dopunske ispite može polagati ispite master programa.

1. Kandidati koji nisu završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo.

2.1 Modul Audio i video komunikacije

2.1.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.1.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.2 Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

2.2.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.2.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.3 Modul Energetska efikasnost

2.3.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.3.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.4 Modul Elektroenergetski sistemi

2.4.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.4.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.5 Modul Elektronika

2.5.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.5.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.6 Modul Mikrotalasna tehnika

2.6.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.6.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

2.7.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.7.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na bilo kojem modulu imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9 Modul Računarska tehnika i informatika

2.9.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.10 Modul Signali i sistemi

2.10.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.10.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

2.11.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.11.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti.

2.12 Modul Softversko inženjerstvo

2.12.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.12.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Softversko inženjerstvo

3.1 Modul Audio i video komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.2 Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.3 Modul Energetska efikasnost

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.4 Modul Elektroenergetski sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.5 Modul Elektronika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.6 Modul Mikrotalasna tehnika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.9 Modul Računarska tehnika i informatika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.10 Modul Signali i sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.12 Modul Softversko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.