Navigacija

Arhiva 2019.

UPIS KANDIDATA NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI U DRUGOM KONKURSNOM ROKU

Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u drugom konkursnom roku

Informacije o upisu:

Izvod iz Pravilnika o doktorskim studijama (član 18.):
Kandidat koji je ostvario pravo na upis na doktorske akademske studije, mora se upisati najkasnije do isteka roka definisanog tekstom Konkursa, nakon čega gubi pravo na upis.

Prilikom upisa kandidati predaju saglasnost mentora za studijski istraživački rad, inače gube pravo upisa.

Upis kandidata u drugom konkursnom roku na doktorske akademske studije održaće se u utorak 22.10.2019. godine u periodu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku.

Za upis je potrebno:

Overene fotokopije:

 • diploma i dodatak diplomi ili uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija  (osnovne i master studije) i uverenje o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija.
 • izvod iz matične knjige rođenih za kandidate rođene van teritorije Republike Srbije.
 1. Indeks se dobija na upisu 
 2. Popunjen  prijavni list (obrazac ŠV 20) dobija se na upisu
 3. 2 fotografije veličine 4,5 h 3,5 cm 
 4. Priznanice o uplaćenoj nadoknadi sa naznakom „za Univerzitet“, na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400, i to: 
  • za samofinansirajuće studente, na 1.500 dinara 
 5. Priznanicu o uplaćenoj školarini (prvoj rati), na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400. Školarina za samofinasirajuće studente za školsku 2019/20. godinu iznosi 259.200 dinara i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara.

  Prilikom upisa neophodno je priložiti: 
 1. Potpisanu saglasnost mentora
 2. Plan studija za prvu godinu studija (ne odnosi se na kandidate koji se uslovno upisuju).
 3. Plan studijsko –istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke) kako bi pristupili servisima. Nakon otvaranja naloga potrebno je da popune obrazac ŠV 20 na studentskom servisu.


Obaveštenje o prijavljenim kandidatima i Preliminarna rang lista za upis na doktorske akademske studije u drugom upisnom roku za školsku 2019/2020. godinu

Lista prijavljenih kandidata:

Redni

broj

Broj prijave

Ime

Prezime

Ime roditelja

1

1

Marko

Jovanović

Ljubiša

2

2

Pavle

Stepanić

Ljubinko

Preliminarna rang lista kandidata:

Rang

Broj prijave

Ime

Srednje ime

Prezime

Bodovi prethodne studije

Bodovi ukupno

1

1

Marko

Ljubiša

Jovanović

7.23

7.23

2

2

Pavle

Ljubinko

Stepanić

6.75

6.75

 

Primedbe na listu prijavljenih i Preliminarnu rang listu mogu se dostaviti u ponedeljak, 21. oktobra, od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 5.


Obaveštenje o upisu školske 2019/2020. godine za studente doktorskih akademskih studija

Prema Zakonu o visokom obrazovanju studenti na svim nivoima studija moraju upisati školsku godinu da bi ostali u statusu studenta.

Prilikom upisa školske godine studenti doktorskih akademskih studija upisuju i odgovarajaću studijsku godinu, odnosno semestar u tekućoj školskoj godini.

Studenti prve studijske godine upisuju drugu studijsku godinu studija ako imaju ostvarenih najmanje 37 ESPB u prvoj studijskoj godini.

Studenti druge studijske godine upisuju treću studijsku godinu ako  imaju ostvareno ukupno 120 ESPB.

Školarina za studijsku godinu iznosi 259.200 dinara, i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara. Prva rata mora biti uplaćena prilikom upisa.

Uslov za upis školske godine je da su studenti izmirili sve dospele finansijske obaveze prema Fakultetu.

Školarina se uplaćuje sa pozivom na broj koji je vezan za broj indeksa studenta, a koji studenti mogu videti na svojim servisima.

Ukoliko nemaju potreban uslov za upis naredne studijske godine, studenti moraju obnoviti upis tekuće studijske godine. Prilikom obnove upisa tekuće studijske godine u školskoj 2019/20. godini ne plaćaju se obnovljeni upisi predmeta.

Upis za studente doktorskih akademskih studija  je od 15. oktobra do 25. oktobra 2019. godine, u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku.

Za upis je potrebno:

• Indeks,

• Pre upisa studenti su u obavezi da preko svojih servisa popune elektronski upisni list obrazac ŠV-20. Sva polja u obrascu moraju biti popunjena.

• Priznanica sa naznakom „za Univerzitet“,

o na 100 dinara (za studente koji se finansiraju iz budžeta)

o na 1.100 dinara (za samofinansirajuće studente)

na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62 400.  

Studenti koji upisuju prvi put drugu studijsku godinu treba da podnesu popunjen Plan studija i Plan studijsko-istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Studenti upisani u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini i školskoj 2018/19. godini, koji su ostvarili najmanje 48 ESPB u školskoj 2018/19. godini, stekli su pravo da se rangiraju za finasiranje iz budžeta u okviru budžetskih kvota.

Spisak studenata upisanih školske 2017/2018. godine koji se finansiraju iz budžeta u školskoj 2019/2020. godini.

Spisak studenata upisanih školske 2018/2019. godine koji se finansiraju iz budžeta u školskoj 2019/2020. godini.


Obaveštenje o preostalom budžetskom mestu za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija

Obaveštavamo kandidate da je preostalo jedno budžetsko mesto, nakon upisa kandidata koji se finansiraju iz budžeta u prvu godinu doktorskih akademskih studija, i da će se prozivka kandidata izvršiti prema redosledu sa rang liste.

Svi zainteresovani kandidati za preostalo slobodno mesto za budžet moraju biti prisutni u petak, 11.10.2019. u 11 časova, u Studentskom odseku, zbog prozivke po rang listi, sa spremljenim dokumentima za upis. Prozvani kandidati su u obavezi da se odmah upišu. Istovremeno je i nastavak upisa za samofinansirajuće studente do 15 časova.


Obaveštenje o konačnoj rang listi kandidata koji su konkurisali za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini

Komisija za studije trećeg stepena  razmatrala je žalbe na preliminarnu rang listu. Usvojena je žalba kandidata Miloša Petrovića za promenu modula (umesto modula Telekomunikacije kandidat će biti rangiran na modulu Upravljanje sistemima i obrada signala).

Komisija je uočila tehničku grešku pri bodovanju objavljenih radova koja je ispravljena na konačnoj rang listi kod sledećih kandidata: Milana Đorđevića, Jelene Spasojević, Katarine Selenić i Pavla Petrovića. Unete izmene nisu uticale na pravo upisa kandidata na teret budžeta.

Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2019/20. godini  

Na konačnoj rang listi 30 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Informacije o upisu:
Kandidat koji je ostvario pravo na upis na doktorske studije, mora se upisati najkasnije do isteka roka definisanog tekstom Konkursa, nakon čega gubi pravo na upis.

Prilikom upisa kandidati predaju saglasnost mentora za studijski istraživački rad, inače gube pravo upisa.

Prilikom upisa prvo se upisuju kandidati koji su stekli pravo na budžetsko finansiranje. Budžetska mesta koja preostanu, dodeljuju se po redosledu sa rang liste kandidatima koji nisu do tada ostvarili pravo na budžetsko finansiranje na način definisan tekstom Konkursa.

Upis primljenih kandidata koji su stekli pravo upisa na teret budžeta i onih koji se sigurno upisuju u statusu samofinasiranja obaviće se u četvrtak, 10.10.2019. godine  u Studentskom odseku u terminu od 11 do 13 časova.

U četvrtak, 10.10.2019. godine posle završenog upisa biće objavljeno obaveštenje o eventualno slobodnim budžetskim mestima i pomeranju budžetske crte. U slučaju pomeranja budžetske crte i ažuriranja redosleda na rang listi po članu 18 Pravilnika, za preostala slobodna budžetska mesta biće organizovana prozivka kandidata prema rang listi ispod 30. ranga na listi za budžet.

Svi zainteresovani kandidati za preostala slobodna mesta za budžet moraju biti prisutni u petak, 11.10.2019. u 11 časova, u Studentskom odseku, zbog eventualne prozivke po rang listi, sa spremljenim dokumentima za upis. Prozvani kandidati su u obavezi da se odmah upišu. Istovremeno je i nastavak upisa za samofinansirajuće studente do 15 časova.

Za upis je potrebno:

Overene fotokopije:

 • diploma i dodatak diplomi ili uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija  (osnovne i master studije) i uverenje o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija.
 • izvod iz matične knjige rođenih za kandidate rođene van teritorije Republike Srbije.
 1. Indeks se dobija na upisu
 2. Popunjen  prijavni list (obrazac ŠV 20) dobija se na upisu
 3. 2 fotografije veličine 4,5 h 3,5 cm
 4. Priznanice o uplaćenoj nadoknadi sa naznakom „za Univerzitet“, na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400, i to:
  • za studente koji se finansiraju iz budžeta, na iznos od 100 dinara
  • za samofinansirajuće studente, na 1.500 dinara
 5. Priznanicu o uplaćenoj školarini (prvoj rati), na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400. Školarina za samofinasirajuće studente za školsku 2019/20. godinu iznosi 259.200 dinara i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara.

  Prilikom upisa neophodno je priložiti:
 1. Potpisanu saglasnost mentora
 2. Plan studija za prvu godinu studija (ne odnosi se na kandidate koji se uslovno upisuju).
 3. Plan studijsko –istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke) kako bi pristupili servisima. Nakon otvaranja naloga potrebno je da popune obrazac ŠV 20 na studentskom servisu.


Preliminarna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2019/20. godini.

Na preliminarnoj rang listi prvih 30 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste mogu se podneti u utorak 08.10.2019. godineu periodu od 10 do 12 časova, šalter 5.

Upis kandidata obaviće se nakon objavljivanja konačnih rang lista, u naknadno  objavljenim terminima.

 

 

Prema raspisanom konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na doktorske akademske studije za školsku 2019/2020. godinu, Elektrotehnički fakultet objavljuje:

Konkurs za upis na doktorske akademske studije
za školsku 2019/20. godinu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/20. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module):

Na studijski program doktorskih akademskih studija upisaće se do 100 studenata, od čega je 30 budžetskih, 50 samofinansirajućih i 20 samofinansirajućih za studije na engleskom jeziku.

I Studijski program

Studijski program doktorskih akademskih studija sadrži predmete u ukupnom obimu od 180 ESPB bodova.

Plan studija:

Godina

        Obaveze

ESPB

1.

3 predmeta sa izabranog modula

3x9=27

1.

2 predmeta sa bilo kog modula

2x9=18

1.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze

15

2.

2 predmeta sa izabranog modula

2x9=18

2.

2 predmeta sa bilo kog modula

2x9=18

2.

1 opšteobrazovni predmet

6

2.

Naučno-stručni rad

3

2.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze

15

3.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze

60

 

II Opšti uslovi konkursa

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta odnosno Univerziteta (navedeno u merilima za rangiranje).

U studijskom programu doktorskih studija propisuju se odgovarajuće završene master akademske studije, odnosno integrisane studije kao uslov za upis na doktorske studije.

Na doktorske studije može se upisati lice koje na prethodnim nivoima studija ima položene ispite iz predmeta koji predstavljaju potrebnu predspremu za studijsko područje (modul) za koje se prijavljuje.

 

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 Pravo prijave na konkurs imaju i kandidati koji u trenutku konkurisanja nisu završili master akademske studije. Kandidati koji konkurišu na ovaj način će biti rangirani na osnovu svog trenutnog uspeha, a da bi se upisali moraju da završe master akademske studije do 30.09.2019. godine.

III Merila za utvrđivanje redosleda kandidata
 

Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama, dužine studiranja na osnovnim i master studijama, ostvarenih naučnih rezultata i drugih uslova propisanih Pravilnikom o doktorskim studijama fakulteta.

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

 

Opšta prosečna ocena (OPO) =

 

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja i ostvareni naučni rezultati.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji, dužina studiranja i ostvareni naučni rezultati.

 

Na doktorske studije može se upisati i lice koje zadovoljava opšte uslove konkursa, ako ima ostvarene naučne radove u odgovarajućem obimu, odnosno čiji je ukupan broj bodova UB najmanje 8 (osam) računat na sledeći način:

 

UB = OPO + BN / 20

 

gde je OPO opšta prosečna ocena, a BN broj bodova dobijen na ostvarene naučne radove. Bodovi za naučne radove se odnose samo na radove kategorije M20-M60 definisane Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (“Sl. glasnik RS”, broj 24/16 i 21/17) (Član 9 Pravilnika). Maksimalan broj bodova za naučne radove, objavljene tokom prethodne dve godine, koji se može ostvariti iznosi 10.

Redosled na jedinstvenoj listi određuje se na osnovu broja bodova BB

                                               

 

gde je M broj meseci za koje je student savladao prethodne nivoe studijskih programa. Kandidati prilikom rangiranja za budžet mogu ostvariti pravo na dobijanje korekcionog faktora KK=1 ukoliko su zaposleni u zvanju saradnika u nastavi ili je započet postupak izbora u zvanje asistenta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. (Uslovi definisani članom 15. stav 4. tačka 2, 3 i 4. se neće razmatrati i prihvatati.)

IV Upis studenata

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

V Upis stranih studenata

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin. Strani državljanin plaća školarinu.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave.
Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Proces priznavanja je u nadležnosti Univerzitetu u Beogradu  i mora biti okončan pre upisa na doktorske akademske studije.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom.

VI  Upis državljana Republike Srbije koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu da je postupak u toku. Proces priznavanja je u nadležnosti Univerzitetu u Beogradu i mora biti okončan pre upisa na doktorske akademske studije.

VII Školarina

Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za državljane Republike Srbije iznosi 259.200 dinara.
Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za strane državljane iznosi 4.000 evra.
Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za strane državljane, studije na engleskom jeziku: 10.000,00 evra.
Školarina se može platiti u četiri jednake rate, prema utvrđenoj dinamici.

VIII Prijava na konkurs

Prijave na konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija primaju se od 23. do 27.  septembra 2019.,  u periodu od 11 do 13 časova, šalter 5.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz popunjen prijavni list predaju sledeća dokumenta:

 • Fotokopije diploma, o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija (osnovne i master studije), ili uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija (osnovne i master studije) ili stečenom akademskom zvanju magistra nauka,
 • Fotokopije dodatka diplomi, ili uverenja o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija;
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van teritorije RS;
 • Fotokopija dokaza o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom studija nisu položili ispit iz stranog jezika);
 • biografiju kandidata
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun Fakulteta  840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400.

Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:

 • bibliografiju sa punom paginacijom referenci (predati odštampanu verziju)
 • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem (snimljene na CD).