Navigacija

Arhiva 2018.

24.10.2018

Obaveštenje o upisu školske 2018/19. godine za studente doktorskih akademskih studija

Prema Zakonu o visokom obrazovanju studenti na svim nivoima studija moraju upisati školsku godinu da bi ostali u statusu studenta.

Prilikom upisa školske godine studenti doktorskih akademskih studija upisuju i odgovarajaću studijsku godinu, odnosno semestar u tekućoj školskoj godini.

Studenti prve studijske godine upisuju drugu studijsku godinu studija ako imaju ostvarenih najmanje 37 ESPB u prvoj studijskoj godini.

Studenti druge studijske godine upisuju treću studijsku godinu ako  imaju ostvareno ukupno 120 ESPB.

Školarina za studijsku godinu iznosi 259.200 dinara, i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara. Prva rata mora biti uplaćena prilikom upisa.

Uslov za upis školske godine je da su studenti izmirili sve dospele finansijske obaveze prema Fakultetu.

Školarina se uplaćuje sa pozivom na broj koji je vezan za broj indeksa studenta, a koji studenti mogu videti na svojim servisima.

Ukoliko nemaju potreban uslov za upis naredne studijske godine, studenti moraju obnoviti upis tekuće studijske godine. Prilikom obnove upisa tekuće studijske godine u školskoj 2018/19. godini ne plaćaju se obnovljeni upisi predmeta.

Upis  će se obaviti od 15. oktobra do 26. oktobra 2018. godine, u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku.

Za upis je potrebno:                      

 • Indeks,
 • Pre upisa studenti su u obavezi da preko svojih servisa popune elektronski upisni list obrazac ŠV-20. Sva polja u obrascu moraju biti popunjena.
 • Priznanica sa naznakom „za Univerzitet“,
 • na 100 dinara (za studente koji se finansiraju iz budžeta)
 • na 1.100 dinara (za samofinansirajuće studente) na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62 400.

Studenti koji upisuju prvi put drugu studijsku godinu treba da podnesu  popunjen Plan studija i Plan studijsko-istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Studenti upisani u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2016/17. godini i školskoj 2017/18. godini, koji su ostvarili najmanje 48 ESPB u školskoj 2017/18. godini, stekli su pravo da se rangiraju za finasiranje iz budžeta u okviru budžetskih kvota.

Spisak studenata upisanih školske 2016/2017. godine koji se finansiraju iz budžeta u školskoj 2018/2019. godini.

Spisak studenata upisanih školske 2017/2018. godine koji se finansiraju iz budžeta u školskoj 2018/2019. godini.

 


 

19.10.2018

Upis kandidata na doktorske akademske studije u drugom upisnom roku

Jedinstvena rang lista kandidata koji su stekli pravo na upis u drugom upisnom roku

Informacije o upisu:

Izvod iz Pravilnika o doktorskim studijama (član 18.):
Kandidat koji je ostvario pravo na upis na doktorske akademske studije, mora se upisati najkasnije do isteka roka definisanog tekstom Konkursa, nakon čega gubi pravo na upis.

Prilikom upisa kandidati predaju saglasnost mentora za studijski istraživački rad, inače gube pravo upisa.

Upis kandidata  u drugom upisnom roku na doktorske akademske studije održaće se u ponedeljak 22.10.2018. godine u periodu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku.

Za upis je potrebno:

Overene fotokopije:

 • diploma i dodatak diplomi ili uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija  (osnovne i master studije) i uverenje o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija
 • izvod iz matične knjige rođenih
 1. Indeks se dobija na upisu 
 2. Popunjen  prijavni list (obrazac ŠV 20) dobija se na upisu
 3. 2 fotografije veličine 4,5 h 3,5 cm 
 4. Priznanice o uplaćenoj nadoknadi sa naznakom „za Univerzitet, i to: 
  • za studente koji se finansiraju iz budžeta, na iznos od 100 dinara
  • za samofinansirajuće studente, na 1.500 dinara 
 5. Priznanicu o uplaćenoj školarini (prvoj rati). Školarina za samofinasirajuće studente za školsku 2018/19. godinu iznosi 259.200 dinara i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara.

Uplate se vrše na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400.
 

Prilikom upisa neophodno je priložiti: 

 1. Potpisanu saglasnost mentora
 2. Plan studija za prvu godinu studija (ne odnosi se na kandidate koji se uslovno upisuju).
 3. Plan studijsko –istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke) kako bi pristupili servisima. Nakon otvaranja naloga potrebno je da popune obrazac ŠV 20 na studentskom servisu.

 


 

16.10.2018

OBAVEŠTENJE O DRUGOM UPISNOM ROKU ZA DOKTORSKE AKADEMSKE  STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

Kandidati koji nisu konkurisali u prvom upisnom roku, a zainteresovani su za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2018/19. godini, moraju da podnesu prijavu  na konkurs  i prateća dokumenta u sredu, 17. i u četvrtak, 18. oktobra, u Studentskom odseku, od 11 do 13 časova,  šalter 5.

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku preostalo je 38 slobodnih mesta u statusu samofinansiranja. Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena u prvom upisnom roku.

 


 

9.10.2018

Obaveštenje o konačnim rang listama kandidata koji su konkurisali za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini

Komisija za studije trećeg stepena je usvojila žalbe na preliminarnu jedinstvenu rang listu za sledeće kandidate: Borisa Malčića, Bojana Ercega i Đorđa Glišića.

Konačna jedinstvena rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2018/19. godini  

Na konačnoj jedinstvenoj rang listi nalaze se svi kandidati koji su konkurisali za upis  na doktorske akademske studije u školskoj 2018/2019. godini.

Konačna budžetska rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2018/19. godini  

Na konačnoj budžetskoj rang listi 30 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Informacije o upisu:

Izvod iz Pravilnika o doktorskim studijama (član 18.):
Kandidat koji je ostvario pravo na upis na doktorske studije, mora se upisati najkasnije do isteka roka definisanog tekstom Konkursa, nakon čega gubi pravo na upis.

Prilikom upisa kandidati predaju saglasnost mentora za studijski istraživački rad, inače gube pravo upisa.

Prilikom upisa prvo se upisuju kandidati sa liste za budžetsko finansiranje. Budžetska mesta koja preostanu, dodeljuju se po redosledu sa budžetske liste kandidatima koji nisu do tada ostvarili pravo na budžetsko finansiranje na način definisan tekstom Konkursa.

Upis primljenih kandidata koji su stekli pravo upisa na teret budžeta i onih koji se sigurno upisuju u statusu samofinasiranja obaviće se u sredu, 10.10.2018. godine i četvrtak, 11.10.2018. godine u Studentskom odseku u terminu od 13 do 15 časova.

U četvrtak, 11.10.2018. godine posle završenog upisa, biće objavljeno obaveštenje o eventualno slobodnim budžetskim mestima i pomeranju budžetske crte. U slučaju pomeranja budžetske crte i ažuriranja redosleda na budžetskoj listi po članu 18 Pravilnika, za preostala slobodna budžetska mesta biće organizovana prozivka kandidata prema rang listi ispod 30. ranga na listi za budžet.

Svi zainteresovani kandidati za preostala slobodna mesta za budžet moraju biti prisutni u petak, 12.10.2018. u 11 časova, u Studentskom odseku, zbog eventualne prozivke po rang listi, sa spremljenim dokumentima za upis. Prozvani kandidati su u obavezi da se odmah upišu. Istovremeno je i nastavak upisa za samofinansirajuće studente do 15 časova.

Za upis je potrebno:

Overene fotokopije:

 • diploma i dodatak diplomi ili uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija  (osnovne i master studije) i uverenje o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija.
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 1. Indeks se dobija na upisu 
 2. Popunjen  prijavni list (obrazac ŠV 20) dobija se na upisu
 3. 2 fotografije veličine 4,5 h 3,5 cm 
 4. Priznanice o uplaćenoj nadoknadi sa naznakom „za Univerzitet“, na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400, i to: 
  • za studente koji se finansiraju iz budžeta, na iznos od 100 dinara
  • za samofinansirajuće studente, na 1.500 dinara 
 5. Priznanicu o uplaćenoj školarini (prvoj rati), na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400. Školarina za samofinasirajuće studente za školsku 2018/19. godinu iznosi 259.200 dinara i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara.

  Prilikom upisa neophodno je priložiti: 
 1. Potpisanu saglasnost mentora
 2. Plan studija za prvu godinu studija (ne odnosi se na kandidate koji se uslovno upisuju).
 3. Plan studijsko –istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke) kako bi pristupili servisima. Nakon otvaranja naloga potrebno je da popune obrazac ŠV 20 na studentskom servisu.

 


8.10.2018

Preliminarne rang liste za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2018/19. godini

Na preliminarnoj rang listi za upis na doktorske akademske studije nalaze se svi kandidati koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2018/19. godini.

Na preliminarnoj budžetskoj rang listi 30 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste mogu se podneti u utorak 09.10.2018. godineu periodu od 11 do 15 časova, šalter 5.

Upis kandidata obaviće se nakon objavljivanja konačnih rang lista, u naknadno  objavljenim terminima.

 


 

Prema raspisanom konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na doktorske akademske studije za školsku 2018/2019. godinu, Elektrotehnički fakultet objavljuje:

Konkurs za upis na doktorske akademske studije za školsku 2018/2019. godinu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2018/2019. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module):

Na studijski program doktorskih akademskih studija upisaće se do 80 studenata, od čega je 30 budžetskih i 50 samofinansirajućih.

I Studijski program

Studijski program doktorskih akademskih studija sadrži predmete u ukupnom obimu od 180 ESPB bodova i definisan je Pravilnikom o doktorskim studijama.

Plan studija:

Godina

Obaveze

ESPB

1.

3 predmeta sa izabranog modula

3x9=27

1.

2 predmeta sa bilo kog modula

2x9=18

1.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze

15

2.

2 predmeta sa izabranog modula

2x9=18

2.

2 predmeta sa bilo kog modula

2x9=18

2.

1 opšteobrazovni predmet

6

2.

Naučno-stručni rad

3

2.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze

15

3.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze

60

II Opšti uslovi konkursa

Za upis na doktorske akademske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta odnosno Univerziteta.

U studijskom programu doktorskih akademskih studija propisuju se odgovarajuće završene master akademske studije, odnosno integrisane studije kao uslov za upis na doktorske studije.

Na doktorske studije može se upisati lice koje na prethodnim nivoima studija ima položene ispite iz predmeta koji predstavljaju potrebnu predspremu za studijsko područje (modul) za koje se prijavljuje.

Lica sa zvanjem magistra nauka koja su stečena prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona i nisu odbranila doktorsku disertaciju, mogu se upisati na studijski program doktorskih akademskih studija pod uslovima koje propisuje Nastavno naučno veće fakulteta i u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

Na doktorske akademske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Posebni uslovi za upis na studijske programe su sastavni deo odnosnih studijskih programa.

Pravo prijave na konkurs imaju i kandidati koji u trenutku konkurisanja nisu završili master akademske studije. Kandidati koji konkurišu na ovaj način će biti rangirani na osnovu svog trenutnog uspeha, a da bi se upisali moraju da završe master akademske studije do 30.09.2018. godine.

III Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama, dužine studiranja na osnovnim i master studijama, ostvarenih naučnih rezultata i drugih uslova propisanih Pravilnikom o doktorskim studijama fakulteta.

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

Opšta prosečna ocena (OPO) =

 

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani Pravilnikom.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani Pravilnikom.

 

Kandidati se mogu rangirati za upis ukoliko su prethodne osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova, tj. osnovne studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju završili u periodu ne dužem od 102 meseca. U slučaju dužeg ukupnog perioda studiranja kandidat podnosi posebno obrazloženje uz adekvatnu dokumentaciju. Komisija za studije III stepena fakulteta (Komisija) procenjuje opravdanost razloga za produženje studija navedenih u obrazloženju, te se kandidat rangira za upis samo ukoliko Komisija prihvati navedene razloge kao opravdane.

Maksimalan broj bodova za naučne radove, objavljene tokom prethodne dve godine, koji se može ostvariti iznosi 10. Bodovi za naučne radove se odnose samo na radove kategorije M20-M60 definisane Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (“Sl. glasnik RS”, broj 24/16 i 21/17) (Član 9 Pravilnika).

Kandidati prilikom rangiranja za budžet mogu ostvariti pravo na dobijanje korekcionog faktora KK=1 ukoliko su zaposleni u zvanju saradnika u nastavi ili je započet postupak izbora u zvanje asistenta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. (Član 15. stav 4. tačka 1, Pravilnika. Uslovi definisani članom 15. stav 4. tačka 2, 3 i 4. se neće razmatrati i prihvatati.)

IV Upis studenata

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

V Upis stranih studenata

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.
Strani državljanin plaća školarinu.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave.
Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Proces priznavanja je u nadležnosti Univerzitetu u Beogradu  i mora biti okončan pre upisa na doktorske akademske studije.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom.

VI  Upis državljana Republike Srbije koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu da je postupak u toku. Proces priznavanja je u nadležnosti Univerzitetu u Beogradu i mora biti okončan pre upisa na doktorske akademske studije.

VII Školarina

Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za državljane Republike Srbije iznosi 259.200 dinara.
Godišnja školarina za strane državljane iznosi 4.000 evra.
Školarina se može platiti u četiri jednake rate, prema utvrđenoj dinamici.

VIII Prijava na konkurs

Prijave na konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija primaju se od 19. septembra do 01.oktobra, u periodu od 11 do 13 časova, šalter 5.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz popunjen prijavni list ili prijavni list (za kandidate koji imaju odbranjen magistarski rad) predaju sledeća dokumenta:

 • Fotokopije diploma, o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija (osnovne i master studije), ili uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija (osnovne i master studije) ili stečenom akademskom zvanju magistra nauka,
 • Fotokopije dodatka diplomi, ili uverenja o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija;
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Fotokopija dokaza o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom studija nisu položili ispit iz stranog jezika);
 • biografiju kandidata
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave.

Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:

 • bibliografiju sa punom paginacijom referenci (predati odštampanu verziju)
 • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem (snimljene na CD).

IX Konkursni rokovi

Prijava na konkurs je u periodu od 19. septembra do 01. oktobra od 11 do 13 časova.

Rang liste se formiraju pod nadzorom Komisije za studije trećeg stepena i ističu se na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta u roku od sedam dana od dana zaključenja konkursa.

Pisani prigovor na rang liste podnosi se Komisiji za studije trećeg stepena u roku od 36 časova od isticanja rang lista. Komisija donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa i odmah nakon toga obaveštava kandidata. Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta, u roku od 24 časa po donošenju rešenja Komisije po žalbi kandidata. Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i Komisiji.

Za troškove koje Fakultet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400