Navigacija

Signali i sistemi

Šef odseka: Dr Željko Đurović, redovni profesor

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E042OEL Osnovi elektronike I 3+2+1 5
13E042EE Elementi elektronike I 3+2+1 5
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E112OO1 Objektno orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6
13E112OOP Objektno orijentisano programiranje I 2+2+1 5
Bira se jedan od pet izbornih predmeta
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
13E052EM Električna merenja I 2+0+3 5
13E052MEX Mehanika 3 I 3+2+0 5
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5
13E082NADS Numerička analiza i diskretna matematika I 2+2+1 5
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma
13E072PRK3 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3
13E112POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3
Ukupno   29 30-31
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
13E032OTS Osnovi telekomunikacija O 3+2+1 6
13E042OD Osnovi digitalne elektronike O 3+1+1 6
Biraju se od dva do tri obavezna od sledećih šest predmeta
13E082SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije I 1+1+0.5 3
13E082DIF Diferencijalne jednačine I 1+1+0.5 3
13E082JMF Jednačine matematičke fizike I 1+1+0.5 3
13E082VIS Verovatnoća i statistika I 1+1+0.5 3
13E082NUM Numerička matematika I 1+1+0.5 3
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize I 1+1+0.5 3
Ako su iz prethodne grupe izabrana dva predmeta iz sledeće se može birati jedan predmet ili dva praktikuma, a ako su iz prethodne grupe izabrana tri predmeta iz sledeće se može birati jedan praktikum
13E072OEM Elektromagnetika I 3+2+0 6
13E082VS Verovatnoća i statistika I 2+2+1 6
13E112OO2 Objektno-orijentisano programiranje 2 I 2+2+1 6
13E052DMS Dinamika mehaničkih sistema 4) I 2+2+0 6
13E112SMS Sistemski softver I 2+2+1 6
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
13E052PSA Praktikum iz softverskih alata I 1+0+1.5 3
13E052PMS Praktikum iz merno-akvizicionih sistema6) I 0+1+2 3
Ukupno   24.5-25 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E053SAU1 Sistemi automatskog upravljanja 1 O 3+2+1 6
13E053SSE Stohastički sistemi i estimacija O 3+2+0 6
13E053DOS Digitalna obrada signala O 3+1+1 6
Iz sledeće grupe se biraju 2 predmeta ili 1 predmet i 2 praktikuma u ukupnom iznosu od 12 kredita
13E053SA Senzori i aktuatori I 3+1+1 6
13E053HPS Hidraulički i pneumatički sistemi I 3+1+1 6
13E053SSO Sistemi i signali u organizmu I 3+1+1 6
13E013PDS Praktikum iz digitalnih signalnih procesora I 0+0+2 3
13E083MOAR Matematičke osnove automatskog rezonovanja I 1+1+0.5 3
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 1) I 2+0+0 3
13E053PDO Praktikum iz digitalne obrade signala I 0+1+1 3
  Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u trećem semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita I 3+1+1 6
  Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u trećem ili petom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita I 3+1+1 6
Ukupno   25-26 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E053SAU2 Sistemi automatskog upravljanja 2 O 3+2+1 6
Bira se jedan od dva predmeta 7)
13E013EMA Električne mašine7) O 3+1+1 6
13E013UPE Upravljanje elektromotornim pogonima7) O 3+1+1 6
Biraju se predmeti ili praktikumi iz sledeće grupe u ukupnom zbiru od 18 kredita
13E053SAS Spektralna analiza signala I 3+1+1 6
13E053NSU Nelinearni sistemi upravljanja I 3+1+1 6
13E053MIP Modeliranje i identifikacija procesa I 3+1+1 6
13E053RA Robotika i automatizacija I 3+1+1 6
13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala I 3+1+1 6
13E063MFMS Metode formiranja medicinske slike I 3+2+0 6
13E053PRP Praktikum: Računarsko projektovanje mehaničkih sistema 4) I 0+1+1 3
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 2) I 2+0+0 3
  Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u četvrtom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita I 3+1+1 6
  Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u četvrtom ili šestom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita I 3+1+1 6
Ukupno   24-26 30

 

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E054URV Upravljanje u realnom vremenu O 3+1+1 6
Biraju se četiri od sledećih trinaest izbornih predmeta
13E054NM Neuralne mreže I 3+1+1 6
13E054PO Prepoznavanje oblika I 3+1+1 6
13E054DOS Digitalna obrada slike I 3+1+1 6
13E054AVO Automatsko vođenje objekata u prostoru I 3+1+1 6
13E054CNC CNC sistemi i fleksibilna automatizacija I 3+1+1 6
13E054SUR Senzori u robotici 4) I 3+1+1 6
13E054MAM Metode analize medicinske slike 5) I 3+2+0 6
13E044NSS Namenski računarski sistemi I 3+1+1 6
13E114IP Internet programiranje I 2+2+1 6
13E054NS2 Nelinearni sistemi upravljanja 2 I 3+2+0 6
13E054MAS Metode analize elektrofizioloških signala I 3+1+1 6
  Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u petom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita I 3+1+1 6
  Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u petom ili sedmom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita I 3+1+1 6
Ukupno   24-25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Biraju se tri iz liste ponuđenih predmeta
13E054KLI Kliničko inženjerstvo I 3+2+0 6
13E054MSU Multivarijabilni sistemi upravljanja I 3+2+0 6
13E054VI Veštačka inteligencija I 3+1+1 6
13E054OPG Obrada i prepoznavanje govora I 3+1+1 6
13E054ASS Adaptivni sistemi za upravljanje i obradu signala9) I 3+1+1 6
13E054TRS Teorija robotskih sistema I 3+2+0 6
13E013DPP Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima I 2+1+1 6
13E054PRV Programiranje u realnom vremenu I 2+2+1 6
13E054UIP Upravljanje industrijskim procesima I 3+1+1 6
13E054ABS Analiza biomedicinske slike 8) I 3+0+2 6
  Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste ovog modula u šestom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita I 3+1+1 6
  Bilo koji predmet ili praktikumi sa liste drugih modula u šestom ili osmom semestru u ukupnom zbiru od 6 kredita I 3+1+1 6
13E004SP Stručna praksa O   2
13E004ZR Završni rad O   10
Ukupno   13-15 30

1) Strani jezik 3 može se izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.

2) Strani jezik 4 može se izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru.

3) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17. godini.

4) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

5) Predmet se ne nudi od školske 2017/18. godine.

6) Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv predmeta "Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW" u "Praktikum iz merno-akvizicionih sistema".

7) Do školske 2017/18. godine, predmet "Električne mašine" je bio obavezan. Od školske 2017/18. godine studenti su u obavezi da izaberu jedan od dva predmeta od kojih je jedan "Električne mašine" a drugi predmet "Upravljanje elektromotornim pogonima" .

8) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.

9) Predmet se ne nudi u školskoj 2019/20. godini.