Navigacija

Fizička elektronika

Šef odseka: Dr Peđa Mihailović, vanredni profesor

Smer: Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
13E042OEF Osnovi elektronike O 3+2+1 6
Bira se dva od pet izbornih predmeta i jedan od dva praktikuma iz sledeće grupe.
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
13E062MUE Materijali u elektrotehnici I 3+2+1 5
13E052EM Električna merenja I 2+0+3 5
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5
13E072PRK2 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 2
13E092EJ32
13E092RJ32
13E092NJ32
13E092FJ32
Strani jezik 3 I 2+0+0 2
Ukupno   24-25 30
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
13E062KM Kvantna mehanika O 3+2+0 6
Biraju se dva obavezna od šest predmeta iz sledeće grupe.
13E082SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije I 1+1+0.5 3
13E082DIF Diferencijalne jednačine I 1+1+0.5 3
13E082JMF Jednačine matematičke fizike I 1+1+0.5 3
13E082VIS Verovatnoća i statistika I 1+1+0.5 3
13E082NUM Numerička matematika I 1+1+0.5 3
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize I 1+1+0.5 3
Biraju se dva izborna predmeta i nijedan praktikum ili
jedan izborni predmet i dva praktikuma iz sledeće grupe,
13E042OAEF Osnovi analogne elektronike I 3+2+0 6
13E072OEM Elektromagnetika I 3+2+0 6
13E112OO2 Objektno-orijentisano programiranje 2 I 2+2+1 6
13E062PKEU Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja I 1+0+1,5 3
13E062PSMT Praktikum iz savremenih materijala i tehnologija I 1+0+1,5 3
13E052PMS Praktikum iz merno-akvizicionih sistema 2 I 0+1+2 3
Ukupno   25-25.5 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E063SF Statistička fizika O 3+2+0 6
13E063FTM Fizičko tehnička merenja O 3+0+2 6
Biraju se tri od sledećih pet izbornih predmeta
13E063OE Optoelektronika I 3+1+1 6
13E063FEČT Fizička elektronika čvrstog tela I 3+2+0 6
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6
13E063EEU Elementi elektronskih uređaja I 3+1+1 6
13E063KE Kvantna elektronika I 3+2+0 6
Ukupno   25 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E063MIN Mikroelektronika i nanoelektronika O 3+2+0 6
Biraju se četiri iz sledeće grupe izbornih predmeta
13E063OPT Optičke telekomunikacije I 3+2+0 6
13E033OTF Osnovi telekomunikacija I 3+1+1 6
13E063SP Senzori i pretvarači I 3+0+2 6
13E063POT Prostiranje optičkih talasa I 3+2+0 6
13E063MK Mikroelektronska kola I 3+2+0 6
13E064ON Optoelektronske naprave 3) I 3+2+0 6
  Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
Ukupno   25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Bira se pet iz sledeće grupe izbornih predmeta
13E064LT Laserska tehnika I 3+2+0 6
13E064ON Optoelektronske naprave 3) I 3+2+0 6
13E064SDOS Sistemi za digitalnu obradu slike I 3+1+1 6
13E064PKN Poluprovodničke kvantne nanostrukture I 3+2+0 6
13E064AMPN Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava I 3+2+0 6
13E064FS Fiberoptički senzori I 3+1+1 6
13E064OPT2 Optičke telekomunikacije 2 I 3+2+0 6
13E064FEGP Fizička elektronika gasova i plazme I 3+2+0 6
13E044NRS Namenski računarski sistemi I 3+1+1 6
  Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
Ukupno   25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Biraju se tri od sledećih šest izbornih predmeta
13E064OM Optičke mreže I 3+2+0 6
13E064PS Pouzdanost sistema I 3+2+0 6
13E064NAN Nanoelektronske naprave I 3+2+0 6
13E064OLMS Optoelektronski i laserski merni sistemi I 3+0+2 6
13E064MEMS Mikroelektromehanički sistemi I 3+2+0 6
  Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
13E004SP Stručna praksa O   2
13E004ZR Završni rad O   10
Ukupno   15 30

 

Smer: Biomedicinski i ekološki inženjering

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
13E042OEF Osnovi elektronike O 3+2+1 6
Bira se dva od pet izbornih predmeta i jedan od dva praktikuma iz sledeće grupe.
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
13E062MUE Materijali u elektrotehnici I 3+2+1 5
13E052EM Električna merenja I 2+0+3 5
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5
13E072PRK2 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 2
13E092EJ32
13E092RJ32
13E092NJ32
13E092FJ32
Strani jezik 3 I 2+0+0 2
Ukupno   24-25 30
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
13E062KM Kvantna mehanika O 3+2+0 6
Biraju se dva obavezna od šest predmeta iz sledeće grupe.
13E082SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije O 1+1+0.5 3
13E082DIF Diferencijalne jednačine O 1+1+0.5 3
13E082JMF Jednačine matematičke fizike O 1+1+0.5 3
13E082VIS Verovatnoća i statistika O 1+1+0.5 3
13E082NUM Numerička matematika O 1+1+0.5 3
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize O 1+1+0.5 3
Biraju se dva izborna predmeta i nijedan praktikum ili
jedan izborni predmet i dva praktikuma iz sledeće grupe,
13E042OAEF Osnovi analogne elektronike I 3+2+0 6
13E072OEM Elektromagnetika I 3+2+0 6
13E112OO2 Objektno-orijentisano programiranje 2 I 2+2+1 6
13E062PKEU Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja I 1+0+1,5 3
13E062PSMT Praktikum iz savremenih materijala i tehnologija I 1+0+1,5 3
13E052PMS Praktikum iz merno-akvizicionih sistema 2 I 0+1+2 3
Ukupno   25-25.5 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E063SF Statistička fizika O 3+2+0 6
13E063FTM Fizičko tehnička merenja O 3+0+2 6
13E053SSO Sistemi i signali u organizmu O 3+1+1 6
13E063OB Osnovi biofizike O 3+2+0 6
Bira se jedan od četiri izborna predmeta iz sledeće grupe.
13E063PLM Primena lasera u medicini I 3+2+0 6
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6
13E063EEU Elementi elektronskih uređaja I 3+1+1 6
  Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
Ukupno   25 30
 
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E053AES Akvizicija elektrofizioloških signala O 3+1+1 6
13E063MFMS Metode formiranja medicinske slike O 3+2+0 6
Biraju se tri od šest izbornih predmeta iz sledeće grupe.
13E053SOM Sistemi odlučivanja u medicini I 3+1+1 6
13E033OTF Osnovi telekomunikacija I 3+1+1 6
13E063SP Senzori i pretvarači I 3+0+2 6
13E063EOIE Ekološki obnovljivi izvori energije I 3+2+0 6
13E093EIM Ekonomija i menadžment I 3+2+0 6
  Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
Ukupno   25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E064NF Nuklearna fizika O 3+2+0 6
13E064NMT Nuklearna medicinska tehnika O 3+1.5+0.5 6
13E064SDOS Sistemi za digitalnu obradu slike O 3+1+1 6
Biraju se dva od pet izbornih predmeta iz sledeće grupe.
13E064BMT Biomaterijali I 3+1+1 6
13E054BMH Biomehanika 1 I 3+1+1 6
13E054MAS Metode analize elektrofizioloških signala I 3+1+1 6
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+1+1 6
  Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
Ukupno   25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E064DZZ Dozimetrija i zaštita od zračenja O 3+1+1 6
13E064NT Nuklearna tehnika O 3+1.5+0.5 6
Bira se jedan od sedam izbornih predmeta iz sledeće grupe.
13E054KLI Kliničko inženjerstvo I 3+2+0 6
13E064TMD Telemedicina I 3+2+0 6
13E064KI Kvantna informatika I 3+2+0 6
13E064SNP Simulacija nuklearnih procesa I 3+2+0 6
13E064FTFR Fizički i tehnički principi funkcionisanja fuzionih reaktora I 3+2+0 6
13E064FEA Fizika i ekologija atmosfere I 3+2+0 6
  Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
13E004SP Stručna praksa O   2
13E004ZR Završni rad O   10
Ukupno   15 30

1) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

2) Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv predmeta "Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW" u "Praktikum iz merno-akvizicionih sistema".

3) Od školske 2018/19. godine predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar.