Navigacija

Energetika

Šef odseka: Dr Miomir Kostić, redovni profesor

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
13E072GEM Elektromagnetika O 3+2+0 5
13E072GTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 5
13E022MEH Mehanika O 3+2+0 5
13E042EEG Elementi elektronike O 3+2+1 6
Bira se jedan od ponuđenih praktikuma ili strani jezik
13E072GPRK Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3
13E062PFE Primenjena fizika u elektroenergetici 5) I 2+1+0 3
  Strani jezik 3 I 2+0+0 3
Ukupno   29 30
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E052SISG Signali i sistemi O 3+2+1 6
13E022EM1 Električna merenja 1 O 2+0+3 5
13E012GEMA Električne mašine O 3+1+1 5
13E012EINN Elektroenergetske instalacije niskog napona O 2,5+2+0,5 5
Bira se ukupno tri iz sledeće grupe predmeta i praktikuma
13E082SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije I 1+1+0,5 3
13E082DIF Diferencijalne jednačine I 1+1+0,5 3
13E082JMF Jednačine matematičke fizike I 1+1+0,5 3
13E082VIS Verovatnoća i statistika I 1+1+0,5 3
13E082NUM Numerička matematika I 1+1+0,5 3
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize I 1+1+0,5 3
13E022PSA Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici I 0+0+2 3
  Strani jezik 4 I 2+0+0 3
Ukupno   27,5-28,5 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E013ASM Asinhrone mašine O 2+1+1 5
13E013ENT Energetski transformatori O 3+1+0,5 5
13E023EES Elementi elektroenergetskih sistema O 2+2+0 5
13E053SAUG Sistemi automatskog upravljanja O 3+1+0 5
13E013EP1 Energetski pretvarači 1 O 2+2+0,5 5
  Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 I 2+2+0 5
Ukupno   25 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E023AE1 Analiza elektroenergetskih sistema 1 O 2+2+0 5
13E013EMP Elektromotorni pogoni O 2+1,5+0,5 5
13E023TVN1 Tehnika visokog napona 1 O 2+1+1 5
13E013SIM Sinhrone mašine O 2+1+1 5
  Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 I 2+2+0 5
  Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 I 2+2+0 5
Ukupno   24 30

 

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E024RPOG Razvodna postrojenja 6) O 2+2+0,5 5
13E024DIM Distributivne i industrijske mreže O 3+1+0 5
13E014TPE Termički procesi u elektroenergetici O 2+1+1 5
  Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 I 2+2+0 5
  Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 I 2+2+0 5
  Praktikum sa liste 4 ili 5 ili
Strani jezik 3 1)
I 0+2+0
2+0+0
3
3
  Projekat sa liste 6 ili 7 I 0+0+2 2
Ukupno   24 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13E024REZ Relejna zaštita O 2+1+1 5
  Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 I 2+2+0 5
  Izborni predmet sa liste 1, 2 ili 3 I 2+2+0 5
  Praktikum ili Strani jezik 4 2) I 0+2+0/2+0+0 3/3
  Stručna praksa O   2
  Završni rad O   10
Ukupno   14 30

 

Lista 1: Izborni predmeti Katedre za elektroenergetske sisteme
Napomena: moraju da se izaberu najmanje 2 predmeta sa ove liste
Šifra Predmet Parni ili neparni semestar Časovi (P+V+L) Krediti
13E024AE2 Analiza elektroenergetskih sistema 2 N 2+2+0 5
13E024TVN2 Tehnika visokog napona 2 N 2+1+1 5
13E023EM2 Električna merenja 2 N 2+0+2 5
13E024EMN Električna merenja neelektričnih veličina P 2+2+0 5
13E023OIEG Obnovljivi izvori energije 6) P 2+2+0,5 5
13E024KEE Kvalitet električne energije P 2+1+1 5
13E023ELE Elektrane P 2+2+0 5
13E024EES Eksploatacija elektroenergetskih sistema N 2+2+0 5
13E024TED Tržište električne energije i deregulacija P 3+1+0 5
13E024PPR Projektovanje pomoću računara u elektronergetici P 2+1+1 5
13E023OPE Opšta energetika4) N 3+1+0 5
13E024VNO Visokonaponska oprema P 2+2+0 5

 

Lista 2: Izborni predmeti Katedre za energetske pretvarače i pogone
Napomena: moraju da se izaberu najmanje 2 predmeta sa ove liste.
Šifra Predmet Parni ili neparni semestar Časovi (P+V+L) Krediti
13E013ELO Električno osvetljenje N 2+2+0 5
13E013EI2 Električne instalacije niskog napona 2 N 2+2+0,5 5
13E013VMP Višemotorni pogoni P 2+2+0 5
13E013REP Regulacija elektromotornih pogona N 2+1,5+0,5 5
13E013EP2 Energetski pretvarači 2 P 2+2+0,5 5
13E013UEP Upravljanje energetskim pretvaračima 8) N 2+1+1 5
13E013GDPP Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima P 2+1+1 5
13E013EVO Električna vozila N 2,5+1+0,5 5
13E013ZZE Zagrevanje i zaštita električnih mašina 7) N 3+1+0 5
13E013IEM Ispitivanje električnih mašina P 2+0+2 5
13E013EMJS Električne mašine za jednosmernu struju N 2+1+1 5
13E013SEI Specijalne električne instalacije P 2+1+1 5
13E013EFT Energetski efikasni elektrotermički procesi P 2+1+1 5
13E013PKO Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije P 2+2+0 5
13E013SAE Softverski alati u elektroenergetici 3) N 2+2+0 5
13E013OPI Opšti inženjering 4*) P 2+2+0 5

 

Lista 3: Izborni predmeti sa ostalih modula ETF-a
Napomena: sa ove liste moguće je izabrati najviše 2 predmeta.
Šifra Predmet Parni ili neparni semestar Časovi (P+V+L) Krediti
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 N 2+2+1 6
13E042OD Osnovi digitalne elektronike N 3+1+1 6
13E053RA Robotika i automatizacija P 3+1+1 6
13E033OTG Osnovi telekomunikacija P 3+1+0 5
13E054URV Upravljanje u realnom vremenu N 3+1+1 6
13E063GMUE Materijali u elektroenergetici 5) P 3+1+1 5

 

Lista 4: Praktikumi Katedre za elektroenergetske sisteme
Svi praktikumi imaju po 2 časa.
Šifra Praktikum Parni ili neparni semestar Časovi (P+V+L) Krediti
13E024PES Praktikum iz elemenata elektroenergetskih sistema N 0+1+1 3
13E022PSA Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici*) N 0+0+2 3
13E024PAE Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema N 0+1+1 3
13E024PLV Praktikum - Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema P 0+0+2 3
*) Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici može se izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru.

 

Lista 5: Praktikumi Katedre za energetske pretvarače i pogone
Svi praktikumi imaju po 2 časa.
Šifra Praktikum Parni ili neparni semestar Časovi (P+V+L) Krediti
13E014PEP Praktikum iz elektromotornih pogona N 0+0+2 3
13E014PREP Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona P 0+0+2 3
13E013PDS Praktikum iz digitalnih signalnih procesora N 0+0+2 3

 

Lista 6: Projekti Katedre za elektroenergetske sisteme
Šifra Projekat Parni ili neparni semestar Časovi (P+V+L) Krediti
13E024PRRP Projekat iz razvodnih postrojenja N 0+0+2 2
13E024PRRZ Projekat iz relejne zaštite N 0+0+2 2
13E024PRPP Projekat iz projektovanja pomoću računara u elektroenergetici N 0+0+2 2
13E024PRTV Projekat iz tehnike visokog napona N 0+0+2 2

 

Lista 7: Projekti Katedre za energetske pretvarače i pogone
Šifra Projekat Parni ili neparni semestar Časovi (P+V+L) Krediti
13E014PRET Projekat iz energetskih transformatora N 0+0+2 2
13E014PREI Projekat iz električnih instalacija N 0+0+2 2
13E014PRPE Projekat iz elektromotornih pogona N 0+0+2 2
13E014PRSM Projekat iz sinhronih mašina N 0+0+2 2
13E014PREN Projekat iz energetskih pretvarača N 0+0+2 2
13E014PRUP Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima N 0+0+2 2

1) Strani jezik 3 može se izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.

2) Strani jezik 4 može se izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru.

3) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

4) Predmet se ne nudi u školskoj 2017/18. godini.

4*) Predmet se ne nudi u školskoj 2017/18., 2018/19. godini.

5) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.

6) Od školske 2018/19. godine povećan je fond časova sa 2+2+0 na 2+2+0,5.

7) Predmet se ne nudi u školskoj 2017/18. godini, a od školske 2018/19. godine predmet je prebačen iz prolećnog u jesenji semestar.

8) Predmet se ne nudi u školskoj 2018/19., 2019/20. godini.

Napomena:

U okviru studijskog programa osnovnih studija student Energetskog odseka mora da položi tačno dva kursa stranog jezika.

Završni rad može da se radi iz uže stručnih oblasti katedri Odseka za energetiku, koje se obrađuju u okviru dole navedenih obaveznih stručnih predmeta, kao i u okviru svih izbornih predmeta sa lista 1 i 2:

 • Električna merenja 1
 • Mehanika
 • Električne mašine
 • Elektroenergetske instalacije niskog napona
 • Termički procesi u elektroenergetici
 • Asinhrone mašine
 • Energetski transformatori
 • Energetski pretvarači 1
 • Tehnika visokog napona 1
 • Analiza elektroenergetskih sistema 1
 • Sinhrone mašine
 • Razvodna postrojenja
 • Elektromotorni pogoni
 • Relejna zaštita
 • Distributivne i industrijske mreže
 • Elementi elektroenergetskih sistema