Navigacija

Signali i sistemi

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M051RS Robotski sistemi I 3+1+0 6
13M051AUK Automatsko upravljanje kretanjem I 3+1+0 6
13M051TSS Teorija stohastičkih sistema I 3+1+0 6
13M051DIF Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja I 3+1+0 6
13M051RMR Robusna multivarijabilna regulacija I 3+2+0 6
13M051MER Metode nelinearne regulacije I 3+2+0 6
13M051SKS Statistička klasifikacija signala 2) I 3+1+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E054NM Neuralne mreže I 3+1+1 6
13E054PO Prepoznavanje oblika I 3+1+1 6
13E054DOS Digitalna obrada slike I 3+1+1 6
13E054CNC CNC sistemi i fleksibilna automatizacija I 3+1+1 6
13E054MAS Metode analize elektrofizioloških signala I 3+1+1 6
13E054SUR Senzori u robotici 4) I 3+1+1 6
13E044NSS Namenski računarski sistemi I 3+1+1 6
13E114IP Internet programiranje 1) I 2+2+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M051ASO Adaptivni sistemi u obradi signala i upravljanju procesima I 3+1+0 6
13M051OUS Optimalno upravljanje sistemima I 3+1+0 6
13M051MSC Metode soft-computing-a I 3+1+0 6
1ME051SOM Sistemi odlučivanja u medicini I 3+1+1 6
13M031TS Termovizijski sistemi I 3+1+0 6
13M051PSU Projektovanje sistema upravljanja I 3+1+0 6
13M051SKS Statistička klasifikacija signala 2) I 3+1+0 6
13M041PMK Primena mikrokontrolera I 3+1+1 6
13M051KV Kompjuterska vizije I 3+0+2 6
13M051ASS Analiza složenih sistema I 3+1+0 6
13M051SZN Sistemi za navigaciju 5) I 3+1+0 6
13M051TOBS Tehnike obrade biomedicinskih signala 3) I 2+0+2 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13E054UIP Upravljanje industrijskim procesima I 3+1+1 6
13E054MSU Multivarijabilni sistemi upravljanja I 3+2+0 6
13E054VI Veštačka inteligencija I 3+1+1 6
13E054OPG Obrada i prepoznavanje govora I 3+1+1 6
13E054TRS Teorija robotskih sistema I 3+2+0 6
13E054KI Kliničko inženjerstvo I 3+2+0 6
  Završni rad O   30
Ukupno 20-22 60

1) Predmet se može izabrati od školske 2015/16. godine.

2) Predmet je prebačen iz drugog u prvi semestar od školske 2016/17. godine.

3) Predmet se može izabrati od školske 2016/17. godine.

4) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17., 2017/18. godini.

5) Predmet se ne nudi u školskoj 2017/18. godini.