Navigacija

Primenjena matematika

Rukovodilac modula: dr Tatjana Lutovac

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M081LALG Linearna algebra   3+1+0 6
13M081NMD Numerički metodi rešavanja diferencijalnih jednačina   3+1+0 6
13M081OPNA Odabrana poglavlja iz numeričke analize 1)   3+1+0 6
13M081DCJ Diferencne jednačine 3)   3+1+0 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M081OPDM Odabrana poglavlja iz diskretne matematike   3+1+0 6
13M081OPRA Odabrana poglavlja iz realne analize   3+1+0 6
13M081MAST Matematička statistika   3+1+0 6
13M081SPEF Specijalne funkcije   3+1+0 6
13M081FMPR Fazi metrički prostori   3+1+0 6
13M081VINT Veštačka inteligencija   3+1+0 6
13M081OPNA Odabrana poglavlja iz numeričke analize 1)   3+1+0 6
13M081ESN Elementi simboličko-numeričkih izračunavanja u matematici 2)   3+1+0 6
13M001ZR Završni rad O   30
Ukupno 20 60

1) Predmet je prebačen u 1. semestar od školske 2013/14. godini

2) Od školske 2016/17 godine promenjen je naziv predmeta "Simbolička algebra" u "Elementi simboličko-numeričkih izračunavanja u matematici".

3) Predmet se može izabrati od školske 2016/17. godini.