Navigacija

Energetska efikasnost

Rukovodilac modula: dr Dragan Mihić

Pravila biranja: bira se minimalno 3 predmeta iz grupe A.1. Iz Grupe A.2 i Grupe A.3 biraju se maksimalno 2 predmeta, od kojih se jedan predmet može zameniti sa dva praktikuma iz Grupe A.4 ili sa jednim praktikumom iz Grupe A.4 i jednim projektom iz Grupe A.5. Od školske 2017/18. godine, uz saglasnost rukovodioca modula, jedan predmet iz grupe A.2 ili A.3 može se zameniti predmetom sa liste bilo kog drugog modula.

Napomena: Kod istog nastavnika mogu da se izaberu najviše dva predmeta. Student koji je diplomirao na Odseku za energetiku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, master rad može da radi samo iz uže stručne oblasti predmeta koje je položio iz grupe predmeta A.1, A.2 ili A.3, kao i iz oblasti sa osnovnih akademskih studija iz kojih je imao pravo da radi završni rad. Ostali studenti mogu da rade master rad samo iz predmeta koje su položili iz grupe A.1, A.2 i A.3.

Grupa A.1
Nova šifra Predmet Časovi (P+V+L) Krediti
1. semestar
13M011EEP Energetski efikasni elektromotorni pogoni 3+1+0 6
13M011DP2 Digitalno upravljanje energetskim pretvaračima i pogonima 2 2+1+1 6
13M011EIPZ Električne instalacije pametnih zgrada 6) 3+1+0,5 6
2. semestar
13M011SSP Sinhroni servomotori sa permanentnim magnetima 3+1+0 6
13M011ESO Energetski efikasni sistemi osvetljenja 3+1+0 6
13M011PFN Projektovanje fotonaponskih sistema 2+1+1 6
13M011OPE Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona 4) 3+2+0 6

 

Grupa A.2
Nova šifra Predmet Časovi (P+V+L) Krediti
1. semestar
13M011RSTP Računarska simulacija termičkih procesa u elektroenergetici 5) 3+1+0 6
13M011UEM Upravljanje energetskim pretvaračima u elektroenergetskim mrežama 6) 3+1+1 6
2. semestar
13M011LVE Laboratorijske vežbe iz energetskih pretvarača i pogona (izbor 2 bloka vežbi) 3+0+1 6
13M011EAE Elektroenergetski aspekti energetske efikasnosti zgrada 6) 3+1+0 6

 

Grupa A.3
Predmeti
Katedre za energetske pretvarače i pogone
Nova šifra Predmet Parni ili neparni semestar Časovi (P+V+L) Krediti
13M011ELO Električno osvetljenje N 2+2+0 6
13M011EI2 Električne instalacije niskog napona 2 N 2+2+0,5 6
13M011VMP Višemotorni pogoni P 2+2+0 6
13M011REP Regulacija elektromotornih pogona N 2+1,5+0,5 6
13M011EP2 Energetski pretvarači 2 P 2+2+0,5 6
13M011UEP Upravljanje energetskim pretvaračima 5) N 2+1+1 6
13E013DPP Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima P 2+1+1 6
13M011EVO Električna vozila N 2,5+1+1,5 6
13M011ZZE Zagrevanje i zaštita električnih mašina 3) N 3+1+0 6
13M011IEM Ispitivanje električnih mašina P 2+0+2 6
13M011EMJS Električne mašine za jednosmernu struju N 2+1+1 6
13M011SEI Specijalne električne instalacije P 2+1+1 6
13M011EFT Energetski efikasni elektrotermički procesi P 2+1+1 6
13M011PKO Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije P 2+2+0 6
13M011SAE Softverski alati u elektroenergetici 1) N 2+2+0 6
13M011OPI Opšti inženjering 2) P 2+2+0 6

1) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

2) Predmet se ne nudi od školske 2017/18. godine.

3) Predmet se ne nudi u šk. 2017/18. godini, a od šk. 2018/19. godine je prebačen iz prolećnog u jesenji semestar i može se ponovo izabrati.

4) Predmet se može izabrati u šk. 2018/19. godini.

5) Predmet se ne nudi u šk. 2018/19., 2019/20. godini.

6) Predmet se može izabrati od šk. 2019/20. godine.

Grupa A.4
Praktikumi
Katedre za energetske pretvarače i pogone
Nova šifra Praktikum Parni ili neparni semestar Časovi (P+V+L) ESPB
13E014PEP Praktikum iz elektromotornih pogona N 0+0+2 3
13E014PREP Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona P 0+0+2 3
13E013PDS Praktikum iz digitalnih signalnih procesora N 0+0+2 3

 

Grupa A.5
Projekti
Katedre za energetske pretvarače i pogone
Nova šifra Projekat Parni ili neparni semestar Časovi (P+V+L) ESPB
13M011PRET Projekat iz energetskih transformatora N 0+0+2 3
13M011PREI Projekat iz električnih instalacija N 0+0+2 3
13M011PRPE Projekat iz elektromotornih pogona N 0+0+2 3
13M011PRSM Projekat iz sinhronih mašina N 0+0+2 3
13M011PREN Projekat iz energetskih pretvarača N 0+0+2 3
13M011PRUP Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima N 0+0+2 3

 

Predmeti iz grupe A.3 ne mogu se birati ukoliko je položen odgovarajući predmet sa osnovnih studija.

Predmet Šifra na master studijama Šifra na osnovnim studijama
Električno osvetljenje 13M011ELO 13E013ELO
Električne instalacije niskog napona 2 13M011EI2 13E013EI2
Višemotorni pogoni 13M011VMP 13E013VMP
Regulacija elektromotornih pogona 13M011REP 13E013REP
Energetski pretvarači 2 13M011EP2 13E013EP2
Upravljanje energetskim pretvaračima 13M011UEP 13E013UEP
Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima 13E013DPP 13E013GDPP
Električna vozila 13M011EVO 13E013EVO
Zagrevanje i zaštita električnih mašina 13M011ZZE 13E013ZZE
Ispitivanje električnih mašina 13M011IEM 13E013IEM
Električne mašine za jednosmernu struju 13M011EMJS 13E013EMJS
Specijalne električne instalacije 13M011SEI 13E013SEI
Energetski efikasni elektrotermički procesi 13M011EFT 13E013EFT
Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije 13M011PKO 13E013PKO
Softverski alati u elektroenergetici 13M011SAE 13E013SAE
Opšti inženjering 13M011OPI 13E013OPI

 

Praktikumi iz grupe A.4 ne mogu se birati ukoliko je položen odgovarajući praktikum sa osnovnih studija.

Predmet Šifra na master studijama Šifra na osnovnim studijama
Praktikum iz elektromotornih pogona 13E014PEP 13E014PEP
Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona 13E014PREP 13E014PREP
Praktikum iz digitalnih signalnih procesora 13E014PDS 13E014PDS

 

Projekti iz grupe A.5 ne mogu se birati ukoliko je položen odgovarajući projekat sa osnovnih studija.

Predmet Šifra na master studijama Šifra na osnovnim studijama
Projekat iz energetskih transformatora 13M011PRET 13E014PRET
Projekat iz električnih instalacija 13M011PREI 13E014PREI
Projekat iz elektromotornih pogona 13M011PRPE 13E014PRPE
Projekat iz sinhronih mašina 13M011PRSM 13E014PRSM
Projekat iz energetskih pretvarača 13M011PREN 13E014PREN
Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima 13M011PRUP 13E014PRUP