Navigacija

Elektroenergetski sistemi

Rukovodilac modula: dr Darko Šošić

Pravila biranja predmeta: bira se minimalno 3 predmeta sa izabranog smera. Maksimalno 2 predmeta mogu se izabrati sa drugih predloženih smerova Modula za elektroenergetske sisteme ili sa Liste 1, pri čemu se jedan od ova dva predmeta može zameniti sa jednim predmetom sa liste bilo kog drugog modula.

Smer - Mreže i sistemi

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M021PES Planiranje elektroenergetskih sistema 3) I 3+1+0 6
13M021IEM Inteligentne elektroenergetske mreže I 2+2+0 6
13M021ADM Automatizacija distributivnih mreža I 3+1+1 6
13M021EES Eksploatacija elektroenergetskih sistema 1) I 2+2+0 6
13M021RES Regulacija elektroenergetskih sistema 2) I 2+1+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti

Uže stručni predmeti - Grupa A

13M021RES Regulacija elektroenergetskih sistema 2) I 2+1+1 6
13M021TSU Tehnički sistemi upravljanja u elektroenergetskim sistemima I 2+2+0 6

1) Predmet Eksploatacija elektroenergetskih sistema se od školske 2016/17. godine premešta u Listu 1.

2) Predmet se premešta iz prolećnog u jesenji semestar od školske 2016/17. godine.

3) Predmet se ne nudi u školskoj 2017/18. godini

Smer - Postrojenja i oprema

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M021DRZ Digitalne relejne zaštite I 2+2+0 6
13M021EKO Elektromagnetna kompatibilnost I 2+2+0 6
13M021MID Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja I 3+1+0 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M021PNV Projektovanje TS nadzemnih i kablovskih vodova I 2+2+0 6
13M021KT Kablovska tehnika I 2+2+0 6

Smer - Obnovljivi izvori energije

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti

Uže stručni predmeti - Grupa A

13M021IOIG Integracija obnovljivih izvora u elektroenergetskim sistemima 1) I 2+2+0,5 6
13M021SSE Sistemi za skladištenje energije u elektroenergetskim sistemima I 2+2+0 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti

Uže stručni predmeti - Grupa A

13M021RSOI Regulacija elektroenergetskih sistema sa obnovljivim izvorima energije I 2+2+0 6
13M011PKO Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije I 2+2+0 6

1) Od šk. 2018/19. godine povećan je fond časova sa 2+2+0 na 2+2+0,5.

 

Lista 1 - predmeti Katedre za elektroenergetske sisteme

Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
13M021AE2 Analiza elektroenergetskih sistema 2 N 2+2+0 6
13M021TVN2 Tehnika visokog napona 2 N 2+1+1 6
13M021EM2 Električna merenja 2 N 2+0+2 6
13M021OPE Opšta energetika 2) N 3+1+0 6
13M021EMN Električna merenja neelektričnih veličina P 2+2+0 6
13M021OIEG Obnovljivi izvori energije 3) P 2+2+0,5 6
13M021KEE Kvalitet električne energije P 2+1+1 6
13M021ELE Elektrane P 2+2+0 6
13M021TED Tržište električne energije i deregulacija P 3+1+0 6
13M021PPR Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici P 2+1+1 6
13M021VNO Visokonaponska oprema P 2+2+0 6
13M021EES Eksploatacija elektroenergetskih sistema 1) N 2+2+0 6

1) Predmet Eksploatacija elektroenergetskih sistema se od školske godine 2016/17 premešta u Listu 1.

2) Predmet se ne nudi u školskoj 2017/18. godini

3) Od školske 2018/19. godine povećan je fond časova sa 2+2+0 na 2+2+0,5.

 

Predmeti sa Liste 1 ne mogu se birati ukoliko je položen odgovarajući predmet sa osnovnih studija.

Predmet Šifra na master studijama Šifra na osnovnim studijama
Analiza elektroenergetskih sistema 2 13M021AE2 13E024AE2
Tehnika visokog napona 2 13M021TVN2 13E024TVN2
Električna merenja 2 13M021EM2 13E023EM2
Opšta energetika 13M021OPE 13E023OPE
Električna merenja neelektričnih veličina 13M021EMN 13E024EMN
Obnovljivi izvori energije 13M021OIE
13M021OIEG *)
13E023OIE
13E023OIEG *)
Kvalitet električne energije 13M021KEE 13E024KEE
Elektrane 13M021ELE 13E023ELE
Tržište električne energije i deregulacija 13M021TED 13E024TED
Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici 13M021PPR 13E024PPR
Visokonaponska oprema 13M021VNO 13E024VNO
Eksploatacija elektroenergetskih sistema 13M021EES 13E024EES

*) Od školske 2018/19. godine povećan je fond časova sa 2+2+0 na 2+2+0,5.