Navigacija

Konkursi za saradnike u nastavi

18.12.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Relejna zaštita, Obnovljivi izvori energije, Razvodna postrojenja, Elementi elektroenergetskih sistema i Tehnika visokog napona.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

20.11.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Analiza elektroenergetskih sistema, Tehnika visokog napona, Razvodna postrojenja, Obnovljivi izvori energije, Elektrane.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

23.10.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Linearna elektronika, Elektronski merni sistemi, RF elektronika, Energetska elektronika, Računarska elektronika.

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom pri Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Fiberoptički senzori, Senzori i pretvarači, Elementi elektronskih uređaja, Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja, Mikroelektronska kola.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

16.10.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine, odnosno do povratka zaposlene sa bolovanja

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Analiza 1A, Analiza 1B, Linearna algebra A i Linearna algebra B.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

16.10.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Biomedicinska tehnika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Sistemi i signali u organizmu, Akvizicija elektrofizioloških signala, Električna merenja, Metode analize elektrofizioloških signala, Kliničko inženjerstvo.

Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Signali i sistemi, Sistemi automatskog upravljanja 1, Sistemi automatskog upravljanja 2, Stohastički sistemi i estimacija, Digitalna obrada signala i Upravljanje u realnom vremenu.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

09.10.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Šest saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

26.06.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine, odnosno do povratka zaposlene sa bolovanja:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015, 87/16), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Analiza 1A, Analiza 1B, Linearna algebra A i Linearna algebra B.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

27.02.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015, 87/2016), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Energetski pretvarači i Upravljanje energetskim pretvaračima.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

28.11.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015, 87/2016), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena:  Osnovi elektronike, Osnovi analogne elektronike, Osnovi digitalne elektronike, Analogna elektronika, Linearna elektronika, Energetska elektronika, Mikrotalasna elektronika, RF elektronika, Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

14.11.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine, odnosno do povratka zaposlenog sa usavršavanja:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015, 87/2016), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Električne mašine, Energetski transformatori, Asinhrone mašine, Sinhrone mašine.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

08.11.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015, 87/16), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Hidraulični i pneumatski sistemi, Robotika i automatizacija, Senzori u robotici, Teorija robotskih sistema.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

10.10.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Četiri saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

03.10.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine, odnosno do povratka zaposlene sa bolovanja:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Analiza 1, Analiza 2, Algebra 1, Algebra 2, Analiza 3, Linearna algebra i analitička geometrija, Kompleksna analiza.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

19.09.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Električne mašine, Energetski transformatori, Asinhrone mašine, Energetski pretvarači 1, Elektroenergetske instalacije niskog napona.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

14.12.2015.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija,kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

14.12.2015.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom pri Katedri za opštu elektrotehniku.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Osnovi elektrotehnike, Teorija električnih kola, Elektromagnetika, Antene i prostiranje, Mikrotalasna tehnika, Mikrotalasna elektronika i Elektromagnetska kompatibilnost.

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Energetski pretvarači 1, Energetski pretvarači 2, Upravljanje energetskim pretvaračima.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija,kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

05.10.2015.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

  • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Traži se prosečna ocena iz predmeta: Sistemi automatskog upravljanja 1, Sistemi automatskog upravljanja 2, Upravljanje u realnom vremenu, Stohastički sistemi i estimacija, Nelinearni sistemi upravljanja, Multivarijabilni sistemi upravljanja.

  • Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Traži se prosečna ocena iz svih stručnih predmeta sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija,kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

20.07.2015.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika. Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija,kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

19.01.2015.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa , za period od 1 godine :

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o viskokom obrazovanju ( „Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014 ) i Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima : (biografija,kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

01.12.2014.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014) i Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

29.10.2014.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika.

Konkurs za saradnika u nastavi se ponavlja, jer su se na konkurs od 2.10.2014. prijavila dva kandidata koja ne ispunjavaju uslove konkursa.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014) i Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

02.10.2014.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom pri Katedri za opštu elektrotehniku;

Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika;

Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika;

Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika;

Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektrotehnički materijali i tehnologije.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014) i Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

11.09.2014..

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA raspisuje interni oglas za poslove:

Laboratorijskog inženjera na određeno vreme do 1 (jedne) godine.

U skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014 i 66/2014) za navedene poslove Fakultet mora tražiti saglasnost Ministarstva finansija preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministarstvo finansija daje saglasnost na svaka tri meseca.

Uslovi oglasa: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva odnosno diplomirani inženjer elektrotehnike i sklonost i iskustvo u održavanju laboratorijske opreme.

Prijave kandidata sa prilozima (CV, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenja o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Fakulteta).

14.11.2013..

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa:

Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) i Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

21.10.2013.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa:

  1. Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.
  2. Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanjau („Sl. Glasnik RS“ br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) i Statutom Elektrotehničkog Fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8. (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.