Навигација

13С114ЗП - Заштита података

Спецификација предмета
Назив Заштита података
Акроним 13S114ZP
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета обавезан
Условљност другим предметима Рачунарске мреже, Оперативни системи 1
Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са основним концептима заштите података. Разумевање основа криптографије и сигурносних протокола. Упознавање са ризицима у мрежном окружењу и упознавање са свим нивоима на којима мере заштите треба да буду уведене.
Исходи учења (стечена знања) Студенти ће стећи знања о начинима за одвраћање, детекцију, спречавање и неутралисање нарушавања сигурности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Расположивост, аутентикација, ауторизација, тајност, интегритет и контрола приступа. OTP, Алгоритми тока (RC4), блоковски алгоритми (DES, AES), асиметрични алгоритми (DH, RSA), хеш функције (SHA-512). Аутентикационе апликације (Kerberos), управљање кључевима (X.509), сигурне Web конекције (SSL), електронско плаћање (SET). Пасивни напади, активни напади, малициозни програми. DDoS. Мрежне баријере.
Садржај практичне наставе Исти као и за теоријску наставу.
Литература
  1. William Stallings, Cryptography and Network Security, 3rd edition, Prentice Hall, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе 30 часова предавања, 30 часова вежби на табли, 15 часова практичних вежби у лабораторији. Приближно 70 сати самосталног учења и вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 35 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 35
Семинари 0