Навигација

13С114ВЛСИ - Рачунарски VLSI системи

Спецификација предмета
Назив Рачунарски VLSI системи
Акроним 13S114VLSI
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
Условљност другим предметима Нема.
Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са принципима пројектовања рачунарских ВЛСИ система. Упознавање са језицима за опис и дизајнирање хардвера (Verilog и VHDL). Упознавање са процесом верификације дизајна хардвера (Verilog и System Verilog).
Исходи учења (стечена знања) Очекује се да ће студенти развити способност да самостално дизајнирају рачунарске ВЛСИ системе и да програмирају суперрачунаре базиране на FPGA чиповима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Пројектовање рачунарских ВЛСИ система помоћу језика за опис хардвера: Verilog и VHDL. Принципи дизајна RISC процесора на примеру пројектовања једног RISC процесора: фазе пројектовања, процес одлучивања. Префабрикационо и постфабрикационо тестирање.
Садржај практичне наставе Студија низа примера. Примери дизајна ресурса процесора и интерконекција. Дизајн, симулација и синтеза малог али функционалног процесора у FPGA технологији.
Литература
  1. Milutinovic V., SURVIVING THE DESIGN OF a 200MHz MICROPROCESSOR, IEEE Computer Society Press, USA (best seller);
  2. Mencer O, Dataflow Programming with MaxCompiler, Maxeler Technologies;
  3. Ashenden P., The Designer's Guide to VHDL, 3rd Edition, Morgan Kaufmann;
  4. Coffman K., Real World FPGA Design with VERILOG, Prentice-Hall;
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, демонстрације у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 60
Семинари 0