Навигација

13С114ПРС - Перформансе рачунарских система

Спецификација предмета
Назив Перформансе рачунарских система
Акроним 13S114PRS
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета обавезан
Условљност другим предметима Нема
Циљеви изучавања предмета Учење основних концепата анализе рачунарских перформанси и области њихове примене. Приказ поједностављених модела компонената рачунарског система (процесори, меморије, дискови). Оспособљавање студената за моделирање и анализу рачунарских система и мрежа помоћу стохастичких метода и анализе средњих вредности (МВА) коришћењем отворених и затворених мрежа са редовима за чекање.
Исходи учења (стечена знања) Студенти ће бити у стању да: одаберу одговарајућу технику моделирања у зависности од карактеристика рачунарске компоненте или система, поставе апстрактан модел, наведу претпоставке и апроксимације за конкретан модел, израчунају индикаторе перформанси система на основу датих параметара, критички дискутују добијене нумеричке показатеље перформанси при интерпретацији резултата анализе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Технике и области примене рачунарских перформанси. Перформансе процесора, меморијског подсистема и дискова. Моделирање рачунарских система мрежама редова за чекање. Поасонов процес. Формула рођења и смрти. Експоненцијални и неекспоненцијални модели. Полачек-Хинчинова формула. Затворене мреже. Отворене мреже. Мрежа са централним опслужиоцем. Стохастичка и МВА анализа система и мрежа.
Садржај практичне наставе Задаци и примери из области дефинисаних теоријским делом, а посебно: моделирање дискова линеарним, дискретним и континуалним моделом, примери моделирања појединачним редом за чекање, циклички модел мултипрограмирања, мрежа са централним сервером, Бјузенов алгоритам. Интерактивни системи и њихова анализа стохастичким методама и помоћу МВА алгоритма
Литература
  1. Rai Jain, "The Art of Computer Systems Performance Analysis," John Wiley and Sons, 1991.
  2. William J. Stewart, "Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation: The Mathematical Basis of Performance Modeling," Princeton University Press, 2009.
  3. Daniel A. Menasce, Lawrence W. Dowdy, Virgilio A.F. Almeida,"Performance by Design: Computer Capacity Planning By Example," Prentice Hall, 2004.
  4. Перформансе рачунарских система, презентације коришћене на предавањима и вежбама, Веб сајт Катедре за РТИ Електротехничког факултета, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/prs/materijali/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе на табли, самосталан рад студената на изради домаћих задатака и пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 30