Навигација

13С114ПП1 - Програмски преводиоци 1

Спецификација предмета
Назив Програмски преводиоци 1
Акроним 13S114PP1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета обавезан
Условљност другим предметима Положени курсеви: Објектно-оријентисано програмирање 1, Алгоритми и структуре података, Архитектура рачунара
Циљеви изучавања предмета Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима теорије формалних језика, са основним техникама конструкције језичких процесора, компајлера и интерпретатора и оспособљавање студената за употребу стандардних алата за конструкцију језичких процесора и компајлера.
Исходи учења (стечена знања) Oчекује се да студент по завршетку курса буде у стању да: Демонстрира разумевање, критичку анализу и примену важећих теорија, модела и техника из области конструкције програмских преводилаца. Да буде у стању да на формалан начин опише синтаксу језика и применом стандарних алата конструише једноставније језичке процесоре и транслаторе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод, Лексичка анализа, Генералне карактеристике микроЈаве, Синтаксна анализа, Концепт и технике парсирања, Коришћење генераторa парсера, Синтаксно-управљано превођење, Табеле симбола, Објектно'-оријентисани конструкти, Извршно окружење, Генерисање кода за виртуелне (микројава) и физичке (x86) процесоре, Једноставни генератор кода.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Практичан пројекат имплементације преводиоца (лексичког анализатора, парсера, генератора кода за микроЈаву) који студент самостално израђује.
Литература
  1. Modern Compiler Implementation in Java 2nd Ed, A. W. Appel, Cambridge University Press, 2002
  2. Compilers/Principles, Techniques and Tools, 2ed, A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. Ullman, 2006.
  3. Збирка задатака из Програмских преводилаца 1, Д. Велашевић, Д. Бојић, Академска мисао, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, самостална израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 40
Семинари 30