Navigacija

13S114PIA - Programiranje Internet aplikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje Internet aplikacija
Akronim 13S114PIA
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Objektno orijentisano programiranje pomoću programskog jezika Java
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima razvoja višeslojnih Internet aplikacija baziranih na programskom jeziku Java (Java servlets, JSP, JSF framework). Upoznavanje sa principima rada JavaSkript framework-a, Ajaks tehnologije, veb servisa, Spring framework-a. Primena najsavremenijih tehnologija za dizajn i implementaciju komercijalnih Internet aplikacija
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da projektuju i razviju višeslojne Internet aplikacije potrebne složenosti koristeći najefikasnije metode i tehnologije. Kroz sadržaj kursa upoznaće se i sa različitim vrstama realizacije Internet aplikacija.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti Internet aplikacija. Pojmovi i primena troslojnih i višeslojnih aplikacija, upotreba Veb servera, povezivanje sa bazama podataka. Razvoj aplikacija pomoću Java tehnologije - Java servleti, JSP strane, Ajaks, upotreba frejmvorka JSF. Pojam, koncepti i upotreba Veb servisa.
Sadržaj praktične nastave Prikaz velikog broja primera iz prakse Internet aplikacija implementiranih Java tehnologijom. Primer postepenog razvoja složenih aplikacija novije generacije. Samostalna izrada višeslojne Internet aplikacije upotrebom JSF frejmvorka.
Literatura
  1. "Core JavaServer Faces", Third Edition, D. Geary and C. Horstmann, Prentice Hall, May 2010
  2. "More Servlets and JavaServer Pages", Marty Hall, Sun Microsystems Press/ Prentice Hall, 2006
  3. B. Nikolić, Programiranje Internet aplikacija pomoću programskog jezika Java, ISBN 978-86-7912-058-8, Beograd, 2008.
  4. B. Nikolić, D. Drašković, Programiranje Internet aplikacija - udžbenik sa rešenim zadacima, Beograd, 2015
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, prezentacije, auditorne vežbe, samostalna izrada projekta, laboratorijske vežbe sa vizuelnim simulacijama
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 30