Навигација

13С113ИС - Интелигентни системи

Спецификација предмета
Назив Интелигентни системи
Акроним 13S113IS
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
Условљност другим предметима нема
Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са основним концептима и техникама вештачке интелигенције и интелигентних система. Током курса студенти ће изучавати најпопуларније моделе имплементације оваквих врста апликација.
Исходи учења (стечена знања) Студенти ће бити оспособљени да препознају проблем који припада области вештачке интелигенције и интелигентних система и да на основу свог знања примене најподеснију и најефикаснију методу за његово решавање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Стратегије претраживања: алгоритми, перфомансе, ефикасност, сложеност. Теорија игара. Формална логика. Планирање - проблем и врсте. Знање и закључивање у неизвесном окружењу. Бајесове мреже. Продукциони системи. Стратегије решавања проблема. Индукциони системи. Машинско учење.
Садржај практичне наставе Визуелне симулације теоријски обрађених проблема. Решавање и демонстрација практичних задатака.
Литература
  1. "Artificial Intelligence - A Modern Approach", S. Russel, P. Norvig
  2. "Збирка задатака из Експертских система", Д. Бојић, М. Глигорић, Б. Николић, Академска мисао, 2009
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, презентације, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта, лабораторијске вежбе са визуелним симулацијама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 40
Семинари 20