Навигација

13С113ИЕП - Инфраструктура за електронско пословање

Спецификација предмета
Назив Инфраструктура за електронско пословање
Акроним 13S113IEP
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
Условљност другим предметима нема
Циљеви изучавања предмета Упознавање са концептима електронског пословања и елементима потребне хардверско софтверске инфраструктуре.
Исходи учења (стечена знања) По завршетку курса студенти ће бити способни да разумеју: неопходну хардверску и софтверску инфраструктуру, концепт хоризонталне скалабилности, поступке планирања капацитета, капиталне и оперативне трошкове, безбедност у системима за електронско пословање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Компоненте софтверске инфраструктуре (веб, апликативни, сервери базе података). Компоненте хардверске инфраструктуре (сервери, кластери, концепт поузданости). Планирање дејта центра (потрошња струје, климатизација, WSC, CAPEX, OPEX). Виртуелизација. Хоризонтална скалабилност. Инфраструктура у облаку. Нерелационе базе и паралелна обрада (MongoDB, Hadoop, MapReduce). Електронско плаћање и сигурност.
Садржај практичне наставе Упознавање са проблемима и решењима из домена електронског пословања. Електронско плаћање. Употреба ASP.NET MVC, C#, ORM технологија за потребе развоја web апликација и web сервиса. Развој апликација за извршавање у Аzure облаку.
Литература
  1. Hennessy J., Patterson D., Computer Architecture. A Quantitative Approach (5th Edition), ISBN-13: 978-0123838728
  2. Barroso L.A., Clidaras J., Holzle J., The Datacenter as a Computer: An Introduction to the Design of Warehouse-Scale Machines, (2nd), 2013, ISBN: 9781627050098.
  3. Laudon K., Traver C., E-Commerce: Business, Technology, Society, (2nd) Pearson Education, 2004, ISBN-13: 978-0321269379
  4. Milutinovic V., Patricelli F., (eds), E-Business and E-Challenges, IOS Press Inc., 2002, ISBN-13: 978-1586032760
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 10 Усмени испит 50
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0