Навигација

13С113АОР1 - Архитектура и организација рачунара 1

Спецификација предмета
Назив Архитектура и организација рачунара 1
Акроним 13S113AOR1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
Условљност другим предметима Архитектура рачунара
Циљеви изучавања предмета Упознавање са концептима хијерархијског меморијског система, RISC архитектуром и са проточном обрадом (pipeline).
Исходи учења (стечена знања) По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру и функционисање хијерархијског меморијског система; разумеју RISC архитектуру и основне концепте организације са проточном обрадом (pipeline); користе литературу ради даљег изучавања ових области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Виртуелна меморија. Типови виртуелних меморија и јединица за пресликавање. Кеш меморија. Технике пресликавања, алгоритми замене, ажурирање оперативне меморије. Меморија. Преклапање приступа. Повезивање меморијског и улазног/излазног система. RISC архитектура и pipeline организација. Фазе извршавања инструкције и степени pipeline. Хазарди. Технике избегавања и умањивања негативних ефеката хазарда.
Садржај практичне наставе Виртуелна меморија. Типови виртуелних меморија и јединица за пресликавање. Кеш меморија. Технике пресликавања, алгоритми замене, ажурирање оперативне меморије. Меморија. Преклапање приступа. Повезивање меморијског и улазног/излазног система. RISC архитектура и pipeline организација. Фазе извршавања инструкције и степени pipeline. Хазарди. Технике избегавања и умањивања негативних ефеката хазарда.
Литература
  1. Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/literatura/predavanja/
  2. Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/literatura/zbirka/
  3. Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, Материјали за лабораторијске вежбе, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/lab/index.html
  4. Patterson, Hennessy - Computer Architecture: A quantitative approach
  5. Patterson, Hennessy - Computer Organization and Design: The Hardware-Software Interface
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 50
Семинари 0