Навигација

13С112ВД - Веб дизајн

Спецификација предмета
Назив Веб дизајн
Акроним 13S112VD
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
Условљност другим предметима нема
Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са начинима реализације комплексних клијентских Веб страница. Дефинисање основних принципа графичког дизајна и примена у оквиру корисничког интерфејса Интернет апликација. Реализација Веб страница помоћу HTML, HTML 5, CSS, CSS3 и ЈаваСкрипт програмског језика, уз коришћење напредних техника.
Исходи учења (стечена знања) Оспособљавање студената за самосталну израду комплексне клијентске Веб апликације. Познавање општих принципа графичког дизајна, израде напредних корисничких интерфејса, особине успешног Веб дизајна.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Интернет: историја, основни појмови и концепти. Основе графичког дизајна. Основе реализације комерцијалних корисничких интерфејса. Дизајн Wеб странице и захтеви корисника. Примери врста Веб апликација и њихов дизајн. Основе HTML/XHTML језика уз употребу CSS стилова. HTML5 и CSS3. Основе JavaScript језика. Интеграција ЈS и HTML платформе. Коришћење XML и XSL технологија.
Садржај практичне наставе Практични примери употребе наведених технологија. Реализација комплексне Веб апликације уз коришћење JavaScript, DOM, CSS, XML и XSL технологија.
Литература
  1. Б. Николић, Програмирање графичких апликација, ИСБН 978-86-7912-050-2, II издање, Београд, 2008, I издање 2006.
  2. Web Design: The Complete Reference, Thomas Powell, McGraw-Hill, 2002
  3. HTML and CSS: design and build websites, Duckett, Jon, John Wiley & Sons, 2011.
  4. JavaScript & jQuery, Duckett, Jon, Wiley VCH, 2015.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, презентације, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 15
Колоквијуми 40
Семинари