Навигација

13С112ПООП - Практикум из објектно оријентисаног програмирања

Спецификација предмета
Назив Практикум из објектно оријентисаног програмирања
Акроним 13S112POOP
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 3.0 Статус предмета изборни
  Условљност другим предметима Нема формалног услова, потребно је предзнање градива предмета СИ2ОО1 и редовно праћење предмета СИ2ОО2.
  Циљеви изучавања предмета Стицање практичног искуства у примени знања стеченог на предметима СИ2ОО1 и СИ2ОО2. Проширивање знања и стицање вештине коришћења стандардних библиотека језика C++ и Јава. Увежбавање поступка објектно оријентисане декомпозиције у развоју сложенијег софтверског пакета, уз његову имплементацију и тестирање.
  Исходи учења (стечена знања) Стицање способности да: -користе напредне могућности алата за развој софтвера (MS Visual Studio, NetBeans и Eclipse) -користе класе из стандардних библиотека језика C++ и Јава -анализирају функционалну спецификацију софтверског пакета и изврше објектно оријентисану декомпозицију на градивне елементе, са фокусом на вишеструку употребљивост написаног кода -имплеметирају и тестирају софтверски пакет
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Коришћење стандардних библиотека и алата за развој. Дефинисање проблема који представља предмет практичног рада. Дискусија о могућим приступима приликом решавања проблема, уз позивање на градиво научено на предметима СИ1ОО1 и СИ2ОО2.
  Садржај практичне наставе Лабораторијске показне и контролне вежбе. Пројекти.
  Литература
  1. Литература је иста као и за предмете СИ2ОО1 и СИ2ОО2
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  0.5 0 2
  Методе извођења наставе Предавања се држе уз електронске презентације. Студенти самостално израђују пројекте кроз домаћи рад и рад у лабораторији. Провера савладаног градива кроз одбрану пројеката.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
  Практична настава 0 Усмени испит
  Пројекти 70
  Колоквијуми 0
  Семинари 0