Навигација

13С112ОО2 - Објектно-оријентисано програмирање 2

Спецификација предмета
Назив Објектно-оријентисано програмирање 2
Акроним 13S112OO2
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета обавезан
Условљност другим предметима Не постоји формалан услов, али је oчекивано да студент добро познаје градиво предмета 13С112ОО1 (Објектно-оријентисано програмирање 1).
Циљеви изучавања предмета Разумевање и овладавање напредним концептима објектно-оријентисаног програмирања, као и основним концептима конкурентног и догађајима вођеног програмирања, уз њихову примену на језицима Јава и C#. Овладавање елементима програмирања вишенитних апликација са графичким корисничким интерфејсом. Разумевање концепата платформи Java и .NET.
Исходи учења (стечена знања) Студент познаје напредне концепте ОО програмирања и основне концепте конкурентног и догађајима вођеног програмирања. Студент је способан да развија објектно-оријентисане вишенитне апликације са графичким корисничким интерфејсом на језику Јава. Студент познаје елементе вишејезичке .NET платформе и језика C#. Студент користи интегрисана окружења за развој програма на језицима Јава и C#.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед концепата програмирања на језику Јава. Виртуелна машина и међукод. Класе и објекти. Наслеђивање. Интерфејси. Изузеци. Угнежђени типови. Ламбда изрази. Нити и конкурентно програмирање. Генерици. Графички кориснички интерфејс и догађајима вођено програмирање. Компоненте на Јави. Платформа .NET. Елементи језика C#. Типови података у језику C#. Разлике C# у односу на Јаву.
Садржај практичне наставе Аудиторне, лабораторијске показне и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
Литература
  1. Краус, Л., “Програмски језик Јава са решеним задацима”, 2. издање, Академска мисао, 2015.
  2. Краус, Л., "Решени задаци из програмског језика Јава", 4. издање, Академска мисао, Београд, 2015.
  3. Краус, Л., "Решени задаци из програмског језика C#", 2. издање, Академска мисао, Београд, 2017.
  4. Jones, A., Freeman, A., "C# for Java Developers", Micorsoft Press, 2003.
  5. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Објектно оријентисано програмирање 2", 2017.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концeпти и излаже дефиниција језика Јава и C#, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери објектно-оријентисаног програмирања на језицима Јава и C#. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0