Навигација

13С112АСП2 - Алгоритми и структуре података 2

Спецификација предмета
Назив Алгоритми и структуре података 2
Акроним 13S112ASP2
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
Условљност другим предметима нема
Циљеви изучавања предмета Упознавање са алгоритмима и одговарајућим структурама података које се користе за претраживање и сортирање
Исходи учења (стечена знања) Овај предмет треба студента да оспособи за практичну имплементацију алгоритама претраживања и сортирања у програмским језицима и решавање практичних проблема
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Претраживање. Oсновни метод и побољшања. Стабло бинарног претраживања, АВЛ стабла, црвено-црна стабла, оптимално стабло. Стабло м-арног претраживања. Б, Б*, и Б+ стабла, стабла дигиталног претраживања. Хеширање. Хеш функције, разрешавање колизија, спољашње хеширање. Сортирање. Сортирање поређењем - методи уметања, селекције, замене, методи линеарне сложености. Статистика поретка. Хипови.
Садржај практичне наставе лабораторијске вежбе и домаћи задаци
Литература
  1. Алгоритми и структуре података, Мило Томашевић, Академска мисао, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе са презентацијама, лабораторијске вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 50
Семинари 0