Навигација

13С111РМФП - Рачунарско моделовање физичких појава

Спецификација предмета
Назив Рачунарско моделовање физичких појава
Акроним 13S111RMFP
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 2.0 Статус предмета изборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са методама софтверске имплементације математичко-физичких модела одређених физичких појава, који се кроз феноменолошка пресликавања могу применити на широк спектар појава и у другим, како природним тако и друштвеним, сферама живота.
  Исходи учења (стечена знања) Овладавање методама рачунарског моделовања физичких појава. Примена на симулацију система присутних у електротехници, медицини, биологији, економији, социологији, климатологији итд.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Модели осцилаторних система. Адаптација модела за примене у медицини и економији. Нелинеарни осцилатори. Анализа стабилности. Примене у медицини, биологији и економији. Лангевинова једначина хармонијског осцилатора. Линеарни динамички системи. Таласна једначина у класичној и квантној механици. Ударни таласи и примена на модел и оптимизацију протока саобраћаја. Пренос топлоте.
  Садржај практичне наставе Вежбе на рачунару: реализација пројектних задатака подразумева формирање модела, софтверску имплементацију, анализу и дискусију резултата симулације.
  Литература
  1. S. S. Strogatz, "Nonlinear dynamics and chaos," Perseus Books, 1994
  2. D. Acheson, "From calculus to chaos," Oxford University Press, 1997.
  3. J. Walker, D. Halliday, R. Resnick, "Fundamentals of physics,“ John-Wiley & Sons, Inc., 2014
  4. D. G. Zill, "A first course in differential equations with modelling applications," Brooks/Cole, 2013
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  1 1
  Методе извођења наставе На предавањима ће бити представљени физички модели и дате смернице за њихову имплементацију. На вежбама студент формира модел, софтверски га имплементира, анализира и дискутује резултате симулација. Поени у оквиру предиспитних обавеза се додељују на основу извештаја са резултатима симулација и домаћих задатака (максимално два задатка).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања Писмени испит 30
  Практична настава 70 Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари