Навигација

13С111ППК - Практикум из пословне комуникације и презентације

Спецификација предмета
Назив Практикум из пословне комуникације и презентације
Акроним 13S111PPK
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 2.0 Статус предмета изборни
  Условљност другим предметима Нема
  Циљеви изучавања предмета Упознавање са концептима пословне комуникације на нивоу организација, нивоу појединца и организације, као и на нивоу појединаца међусобно.
  Исходи учења (стечена знања) По завршетку курса студенти ће бити способни да разумеју пословну комуникацију неопходну за рад на пословним пројектима, као и свакодневним активностима приликом рада у оквиру тима. Студенти ће тако стећи потребна знања да изразе своје ставове, планове, способности и потребе у писаној и оралној форми.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Концепти управљања пројектом и комуникација у оквиру фаза иницијације, планирања, извршавања, контроле и затварања пројекта. Планирање и писање пословних предлога и извештаја. Концепт интелектуалне својине и поступци заштите проналска. Припрема и одржавање радне биографије (CV) и мотивационог писма. Припрема и држање оралне презентације. Тимске вредности и тимски рад. Пословна комуникација.
  Садржај практичне наставе Израда CV-ја и PowerPoint презентације на задату тему.
  Литература
  1. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide, (4th ed.) PMI, 2008, ISBN-13: 978-1933890517.
  2. Stim R., Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference, (11th ed.) Nolo, 2010, ISBN-13: 978-1413316803.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  1 1
  Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
  Практична настава 30 Усмени испит 0
  Пројекти
  Колоквијуми 0
  Семинари 30