Навигација

13С111ПП1 - Практикум из програмирања 1

Спецификација предмета
Назив Практикум из програмирања 1
Акроним 13S111PP1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 3.0 Статус предмета обавезан
  Условљност другим предметима Нема
  Циљеви изучавања предмета Основна намена Практикума је упознавање студената са комплетним процесом развоја програма и оспособљавање за самосталaн рад у конкретном развојном окружењу. Овако конципиран, предмет има за циљ да обради и практично научи студенте практичној примени свега онога што су имали прилике да чују на настави из предмета Програмирање 1.
  Исходи учења (стечена знања) Знање основних концепата рада са развојним окружењима (извршавање програма корак по корак, праћење тренутног садржаја променљивих, преусмеравање улаза и излаза), из чега следи оспособљеност за самостално решавање програмских проблема мале или средње сложености на рачунару. Практична примена свега наученог у оквиру предмета Програмирање 1.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Нема
  Садржај практичне наставе Фокус овог курса су домаћи задаци, чије успешно решавање захтева од студената да у пракси користе највећи део знања стеченог у оквиру курса Програмирање 1, као и да успешно употребљавају развојно окружење за picoComputer и програмски језик Pascal.
  Литература
  1. Милан Чабаркапа, Основи програмирања у PASCAL-у, Круг, Београд, 2001.
  2. Јозо Дујмовић, Програмски језици и методе програмирања - одабрана поглавља, Академска мисао, Београд, 2004.
  3. Kathleen Jensen, Niklaus Wirth, Pascal приручник, Микрокњига, Београд, 1987.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  0 2
  Методе извођења наставе Демонстрациони часови представљају приказ рада у развојном окружењу. Домаћи задаци се периодично задају студентима, тако да имају довољно времена да се припреме за одбрану на лабораторијским вежбама. Приликом одбране домаћег задатка, испитивач проверава и знање студената из области обухваћених домаћим задатком. Испит подразумева практичну израду програма средње сложености на рачунару.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
  Практична настава 70 Усмени испит 30
  Пројекти
  Колоквијуми 0
  Семинари 0