Навигација

13С111ПКР - Практикум из коришћења рачунара

Спецификација предмета
Назив Практикум из коришћења рачунара
Акроним 13S111PKR
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 2.0 Статус предмета изборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са основним елементима персоналних рачунара са аспекта корисника, као и упућивање у коришћење оперативног система за персоналне рачунаре Microsoft Windows, Интернета и његових основних услуга, софтверског пакета Microsoft Office. Оспособљавање студената за самостално истраживање и проучавање наведених пакета и њихово коришћење у пракси.
  Исходи учења (стечена знања) Након завршеног курса студент је оспособљен да реализује и форматира основне типове докумената, као што су текстуални, табеларна израчунавања, визуелне презентације. Такође, студенти ће бити оспособљени да на ефикасан начин користе основне сервисе Интернета
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Персонални рачунари: организација рачунара, процесор и матична плоча, меморијски медијуми, остали уређаји, софтверске компоненте. Оперативни систем: организација података, миш и тастатура, графички елементи, рад са програмима. Интернет и сервиси, адресирање на Интернету. Обрада текста, табеларна израчунавања, презентације на рачунару намена и концепти.
  Садржај практичне наставе МS Word: показни пример, радна површина, рад са датотекама, елементи документа, поступци и алати. МS Excel: показни пример, радни простор, подаци и типови, изрази, референцирање ћелија, функције, форматизација изгледа, графикони, шаблони. MS Power Point: показни пример, шта и како презентовати.
  Литература
  1. Office i Vista na radnom mestu, D. Grbić, D. Ristanović, PC Press, 2010
  2. http://www.learnthat.com/courses/computer/windowsxp/, 2006
  3. http://library.rit.edu/instruction/software/outexp/, 2006
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  1 0 1
  Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе, презентације, демонстрације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
  Практична настава 30 Усмени испит 0
  Пројекти
  Колоквијуми 0
  Семинари 0