Навигација

13С111П2 - Програмирање 2

Спецификација предмета
Назив Програмирање 2
Акроним 13S111P2
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 5.0 Статус предмета обавезан
  Условљност другим предметима нема
  Циљеви изучавања предмета Упознавање са синтаксом и семантиком програмског језика С. Примена напредних концепата процедуралног програмирања у језику С. Оспособљавање студената за конструкцију алгоритама, коришћење статичких и динамичких структура података, имплементацију и тестирање програма у програмском језику С.
  Исходи учења (стечена знања) Студенти ће бити у стању да: израчунају вредност реалног броја на основу приказа по IEEE стандарду и да рачунају са оваквим бројевима, напишу сложеније програме на језику C који користе операторе, контролне структуре и библиотечке функције, употребе макропроцесорске директиве, као и да развијају, тестирају и надограђују модуларне програме који користе уланчане листе, стабла и датотеке.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Увод. Структура програма. Типови података. Оператори. Контролне структуре. Низови. Показивачи. Динамичка алокација меморије. Функције: дефинисање, аргументи, бочни ефекти, рекурзија, прототип. Видљивост и трајност променљивих. Претпроцесор. Структуре и уније. Улаз/излаз, текстуалне и бинарне датотеке. Динамичке структуре података (уланчане листе, стабла). Развој сложених програма у језику C.
  Садржај практичне наставе Практична настава се изводи у оквиру аудиторних вежби, које у потпуности прате редослед тема које се излажу у оквиру предавања. За сваку тему обрађује се скуп примера и задатака са решењима, као и питања са понуђеним одговорима везана за ту тему.
  Литература
  1. Програмски језик С са решеним задацима, девето допуњено издање усаглашено са стандардом C11, Ласло Краус, Академска мисао, 2014.
  2. Решени задаци из програмског језика С, четврто издање, Ласло Краус, Академска мисао, 2014.
  3. C: A Software Engineering Approach, Peter A. Darnell and Philip E. Margolis, Springer; 3rd edition (May 29, 1996).
  4. Програмирање 2, презентације коришћене на предавањима и вежбама, Веб сајт Катедре за РТИ Електротехничког факултета, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p2/materijal.html
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  3 2
  Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
  Практична настава 0 Усмени испит 0
  Пројекти
  Колоквијуми 65
  Семинари 0