Навигација

13С091РЈН - Руски језик - нижи

Спецификација предмета
Назив Руски језик - нижи
Акроним 13S091RJN
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ 2.0 Статус предмета изборни
    Условљност другим предметима Предзнање руског језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предмета Систематизација општих језичких знања са претходних наставних нивоа: врсте речи и облици, правописна правила, место акцента. Упознавање са основним лексичким и синтаксичким специфичностина научно-техничког језичког стила.
    Исходи учења (стечена знања) Примена стечених знања и вештина у области језика струке.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе Тематски и граматички садржаји су прилагођени наставним плановима и програмима предмета из струке и подељени су у 7 целина, које се састоје од основног текста, лексичких коментара (творбени модели, фреквентни у техничкој терминологији, интернационализми), прегледа основних синтаксичких модела, карактеристичних за научно-техничку литературу.
    Садржај практичне наставе Вежбања репродуктивног и продуктивног типа.
    Литература
    1. Ауторизована скрипта М.Славић (текстови, коментари, вежбања)
    2. Сборник упражнений по грамматике русского языка (для иностранцев), А.В.Голубева и др, С.Пб, Златоуст 2002.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
    2
    Методе извођења наставе Предавања, вежбе, дискусије, презентације на страном језику.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
    Активности у току предавања 20 Писмени испит 20
    Практична настава 20 Усмени испит 20
    Пројекти
    Колоквијуми 20
    Семинари 0