Навигација

13С091НЈВ - Немачки језик - виши

Спецификација предмета
Назив Немачки језик - виши
Акроним 13S091NJV
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ 2.0 Статус предмета изборни
   Условљност другим предметима Предзнање немачког језика на основном нивоу
   Циљеви изучавања предмета проширивање и обогаћивање језичке комуникативне компетенције, развијање способности укључивања у области специфичне за свакодневну и будућу професионалну активност студената, усавршавање језичких вештина
   Исходи учења (стечена знања) адекватна примена језика у одговарајућим ситуацијама, разумевање писаних текстова на различитим језичким нивоима, овладавање краћим писаним формама, боље разумевање језичке и културне свакодневице земаља немачког говорног подручја, способност усменог изражавања у аутентичним ситуацијама
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе овладавање техникама разумевања писаног текста из области струке (технике читања), проширивање говорних образаца путем дискусија о стручним темама
   Садржај практичне наставе анализа и продукција језичких јединица у равни реченице, одломка, дискурса, усвајање основне стручне терминологије, проширивање говорних модела
   Литература
   1. Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Arcipelago edicioni, Milano 2010
   2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Fraus Verlag, Plzen 2004
   3. Z. Štambuk/D. Marinić, Deutsch und Technik, Školska knjiga, Zagreb 1993
   4. Anneliese Fearns, Dorothea Levy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus Verlag, Plzen/Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
   2
   Методе извођења наставе интерактивна настава, вежбе, презентације, дискусијe, колоквијум
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
   Активности у току предавања 30 Писмени испит 20
   Практична настава 30 Усмени испит 20
   Пројекти
   Колоквијуми 0
   Семинари 0