Навигација

13С091НЈН - Немачки језик - нижи

Спецификација предмета
Назив Немачки језик - нижи
Акроним 13S091NJN
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ 2.0 Статус предмета изборни
   Условљност другим предметима Предзнање немачког језика на основном нивоу
   Циљеви изучавања предмета развој језичких вештина у језику струке (читање и разумевање текстова), усавршавање комуникативне компетенције у области струке, разумевање, изражавање и интеракција у професионалном контексту, развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању и говору
   Исходи учења (стечена знања) способност писаног и усменог изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, проширен терминолошки фонд, овладавање лексичким средствима специфичним за свакодневну и професионалну комуникацију
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе рад на проблемима структура типичних за језик струке
   Садржај практичне наставе проширивање терминолошког фонда иманентног стручној области, овладавање техникама писаног и усменог изражавања о проблемима и резултатима из дате области (прикази, излагања, краћи реферати), проширивање образаца говорне делатности путем дискусија о стручним проблемима, развијање способности читања специфичне стручне материје на нивоу глобалног, селективног и оријентационог
   Литература
   1. Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Arcipelago edicioni, Milano 2010
   2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Fraus Verlag, Plzen 2004
   3. Guenter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag fuer Deutsch, Ismaning 2002.
   4. V. Eismann, Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Cornelsen Verlag, Berlin 2010 2
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
   2
   Методе извођења наставе интерактивна настава, вежбе, презентације, дискусијe
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
   Активности у току предавања 30 Писмени испит 20
   Практична настава 30 Усмени испит 20
   Пројекти
   Колоквијуми 0
   Семинари 0