Навигација

13С091ФЈВ - Француски језик - виши

Спецификација предмета
Назив Француски језик - виши
Акроним 13S091FJV
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ 2.0 Статус предмета изборни
   Условљност другим предметима предзнање француског језика на основном нивоу
   Циљеви изучавања предмета развој језичких вештина у језику струке (читање и разумевање краћих текстова), усавршавање комуникативне компетенције у области струке, разумевање, изражавање и интеракција у професионалном контексту, развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у говору
   Исходи учења (стечена знања) способност усменог изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, проширен терминолошки фонд, овладавање лексичким средствима специфичним за свакодневну и професионалну комуникацију
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе рад на проблемима структура типичних за језик струке (номиналне и вербалне фразе, активне и пасивне конструкције...)
   Садржај практичне наставе проширивање терминолошког фонда иманентног стручној области, овладавање техникама усменог изражавања о проблемима и резултатима из дате области (прикази, излагања, краћи реферати), проширивање образаца говорне делатности путем дискусија о стручним проблемима, развијање способности читања специфичне стручне материје на нивоу глобалног, селективног и оријентационог
   Литература
   1. Oddou, Ml. (2010): Informatique.com, CLE International, Paris
   2. Mangiante J.M., Parpette Ch. (2011): Le français sur objectif universitaire, PUG, Grenoble
   3. Lahmidi, Z. (2005): Sciences-techniques.com, CLE International, Paris
   4. www.cern.ch, www.francetelecom.fr
   5. (2001) Dictionnaire bilingue de la micro-informatique, de l'internet et du e-commerce, Marabout, Paris
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
   2
   Методе извођења наставе интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
   Активности у току предавања 15 Писмени испит 0
   Практична настава 15 Усмени испит 40
   Пројекти
   Колоквијуми 0
   Семинари 30