Навигација

13С081М2 - Математика 2

Спецификација предмета
Назив Математика 2
Акроним 13S081M2
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 5.0 Статус предмета обавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са интегралним рачуном, диференцијалним једначинама, редовима, комбинаториком, теоријом графова, векторским просторима и елементима аналитичке геометрије. Oспособљавање студената да ефикасно примени стечено знање у проблемима који се појављују у стручним предметима.
  Исходи учења (стечена знања) Студент је компетентан да решава проблеме из области електротехнике и рачунарства уз помоћ адекватног математичког модела,специјално применом интегралног рачуна, редова, комбинаторике и аналитичке геометрије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Интегрални рачун, методе интеграције, примена одређеног интеграла, диференцијалне једначине, нумерички и степени редови, комбинаторика и графови, векторски простори, сопствене вредности и вектори матрица, ранг матрица, системи линеарних једначина, аналитичка геометрија..
  Садржај практичне наставе Решавање разних задатака и проблема који прате теоријски део курса. Упознавање студената како да препознају и реше проблеме из наредних предмета.
  Литература
  1. Цветковић Д,Лацковић И,Меркле М,Радосављевић З,Симић С,Васић П, Математика 1-Алгебра,Акад.Мисао 2006.
  2. Васић Б,Иричанин Б,Јовановић М, Малешевић Б,Маџаревић Т,Михаиловић Б,Радосављевић З,Симић С,Цветковић Д: Збирка задатака из Математике 1 -први и други део. Акад.Мисао 2006.
  3. М.Меркле: Математичка анализа за студенте технике.Акад.Мисао 2008.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  3 2
  Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе са решавањем задатака, дискусије, домаћи задаци.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 20 Писмени испит 15
  Практична настава 0 Усмени испит 15
  Пројекти
  Колоквијуми 50
  Семинари 0