Навигација

13С081М1 - Математика 1

Спецификација предмета
Назив Математика 1
Акроним 13S081M1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 5.0 Статус предмета обавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са основама математичке логике, опште и линеарне алгебре и математичке анализе. Оспособљавање студента да разуме и решава одређене проблеме из стручних предмета.
  Исходи учења (стечена знања) Студент ће лако препознавати проблеме у стручним предметима и примењивати стечено знање, посебно за решавање система линеарних једначина и за приближна израчунавања и апроксимацију функција које се појављују при математичком моделовању одговарајућих проблема .
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Mатематичка логика, алгебарске стуктуре, матрице, детерминанте, системи линеарних једначина, низови, граничне вредости, функције, диференцијални рачун, Тејлорови полиноми.
  Садржај практичне наставе Решавање разних задатака и проблема који прате теоријски део курса. Упознавање студената како да препознају и реше проблеме из стручних електротехничких предмета и рачунарства.
  Литература
  1. Цветковић Д,Лацковић И,Меркле М,Радосављевић З,Симић С,Васић П, Математика 1-Алгебра,Акад.Мисао 2006.
  2. Васић Б,Иричанин Б,Јовановић М, Малешевић Б,Маџаревић Т,Михаиловић Б,Радосављевић З,Симић С,Цветковић Д: Збирка задатака из Математике 1 -први и други део. Акад.Мисао 2006.
  3. М.Меркле: Математичка анализа за студенте технике.Акад.Мисао 2008.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  3 2
  Методе извођења наставе Предавања, вежбе са решавањем проблема, домаћи задаци, дискусије.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 20 Писмени испит 15
  Практична настава Усмени испит 15
  Пројекти
  Колоквијуми 50
  Семинари 0