Навигација

13С053УРВ - Управљање у реалном времену

Спецификација предмета
Назив Управљање у реалном времену
Акроним 13S053URV
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
Условљност другим предметима НЕМА
Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са основним концептима управљања у реалном времену, затварање повратне спреге и реализација система управљаља на програмабилним логичким контролерима. Оспособљавање студената да самостално анализирају, пројектују, реализују и верификују систем управљања за инжењерске апликације
Исходи учења (стечена знања) По завршетку курса студент ће моћи да: -Објасни концепт управљања у реалном времену -Разуме аспекте примене рачунара у управљању процесима -Пројектује и реализује ДДЦ (директно дигитално управљање) -Пројектује и реализује ПЛЦ (програмабилни логички контролер) који управља процесом у складу са стандардом IEC61131 -Пројектује и реализује SCADA систем (супервизијска контрола и аквизиција података)
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Рачунарски управљан процес, Захтеви у погледу хардверских компоненти и спрега са рачунаром – Структура ПИДа, Проблеми имплементације: избор периоде одабирања, прелаз без удара, навијање регулатора, филтрација. ПЛЦ (програмабилни логички контролери) –програмирање по IEC61131 стандарду. Надзор и супервизија (SCADA системи) Управљачке (индустријске) мреже: Industrial Ethernet, PROFINET, MODBUS.
Садржај практичне наставе Управљање и затварање повратне спреге помоћу ПЛЦ-а, пројектовање и реализација SCADA система, спрега SCADA система и база података, комуникација са удаљеним објектима.Овај вид наставе се реализује на различитим лабораторијским поставкама, нпр. сушара, ваздушна левитација, маторни погон, симулатор хидрауличних клипова...
Литература
  1. Скрипте за предмет, вежбе и упутства за лабораторијске вежбе
  2. S. Bennett, Real-time Computer Control, Prentice-Hall, 1997
  3. J.Stenerson, Fundamentals of PLCs,Sensors and Communications, Prentice Hall, 1999
  4. Automating with STEP 7 in STL and SCL: SIMATIC S7-300/400 Programmable Controllers, 6th Edition, Hans Berger, July 2012
  5. David Bailey, ‎Edwin Wright, Practical SCADA for Industry, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе на рачунарима, имплементација на ПЛЦ контролерима и рачунарима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 45
Практична настава 35 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0