Навигација

13С052СИС - Сигнали и системи

Спецификација предмета
Назив Сигнали и системи
Акроним 13S052SIS
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
Условљност другим предметима нема
Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са основама моделирања континуалних и дискретних система и карактеризацијом континуалних и дискретних сигнала. Разумевање основних алата за анализу сигнала и система у временском, фреквенцијском и комплексном домену.
Исходи учења (стечена знања) Студенти ће након положеног предета имати основне вештине да класификују и анализирају измерене експерименталне податке, да изврше основне експерименте над системима, као и да примене основне алата за обраду сигнала (Фуријеов ред, Фуријеова трансформација, Лапласова трансформација, зед трансформација).
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Класификација сигнала и система. Особине система.Фуриеров ред сигнала. Фуриејеова трансформација. Бодеови дијаграми. Лапласова трансформација сигнала. Функција преноса, стабилност и каузалност ЛТИ континуалног и дискретног система. Зед трансформација сигнала. Теорема о одабирању континуалних сигнала. Дискретна Фуриерова трансформација.
Садржај практичне наставе У оквиру предмета студенти имају обавезу да три практична задатка реализују самостално коришћењем програмског пакета МАТЛАБ (срачунавање конволуције континуалних дискретних сигнала, апроксимација периодичних континуалних сигнала Фуриеровим редом, срачунавање фреквенцијског одзива континуалног система).
Литература
  1. Сигнали и системи, Б. Ковачевић, Ж. Ђуровић, С. Станковић, Академска мисао, 2007.
  2. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 15 сати коришћења рачунара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 44
Практична настава 12 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 44
Семинари 0