Навигација

13М111ПРВ - Програмирање у реалном времену

Спецификација предмета
Назив Програмирање у реалном времену
Акроним 13M111PRV
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
  Условљност другим предметима Оперативни системи 1, Објектно оријентисано програмирање 1, Конкурентно и дистрибуирано програмирање
  Циљеви изучавања предмета Стећи теоријско знање и практичне вештине потребне за анализу, пројектовање и имплементацију софтверских система за рад у реалном времену (РТ). Стећи опште, фундаментално знање примењиво на РТ системе уопште. Оспособити се за разумевање постојећих и пројектовање сопствених специјализованих РТ система
  Исходи учења (стечена знања) Познавање основних концепата и принципа система за рад у реалном времену. Способност анализе, пројектовања и реализације софтвера за ове системе. Познавање језика и алата за пројектовање ових система (укључујући језике Ada и RT Java)
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Увод и дефиниције. Поузданост и толеранција отказа. Концепти конкурентног програмирања у језицима за РТ програмирање. Услуге везане за реално време у језицима и оперативним системима. Распоредивост и распоређивање. Пројектовање РТ система.
  Садржај практичне наставе RT Java. ROOM. RT UML. Одабрани RT оперативни системи. Индивидуални пројекат: пројектовање и имплементација наменског софтверског система.
  Литература
  1. Милићев Д., Фурлан Б., "Програмирање у реалном времену – скрипта са практикумом и решеним задацима,” Електротехнички факултет у Београду, ISBN 978-86-7225-046-6, 2011.
  2. Burns, A., Wellings, A., Real-Time Systems and Programming Languages, 3rd ed., Addison-Wesley, 2001
  3. Selic, B., Gullekson, G., Ward, P.T., Real-Time Object-Oriented Modeling, John Wiley and Sons, 1994
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  2 2
  Методе извођења наставе Предавања, вежбе, пројекти - самостални
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
  Практична настава 0 Усмени испит 0
  Пројекти
  Колоквијуми 0
  Семинари 30