Навигација

13М111АСМ - Анализа социјалних мрежа

Спецификација предмета
Назив Анализа социјалних мрежа
Акроним 13M111ASM
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
Условљност другим предметима Нема
Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са анализом социјалних мрежа са теоријског, методолошког и софтверског аспекта. Примена анализе социјалних мрежа, од друштвених мрежа на Интернету, као што су Facebook, Linkedin или Twitter, до коауторских мрежа и мрежа цитирања у научној продукцији. Употреба математичког апарата и софтверских алата у циљу квантитативне анализе социјалних мрежа и њихове визуализације.
Исходи учења (стечена знања) Студенти ће бити у стању да: дефинишу циљ истраживања у домену социјалне мреже, прикупе релевантне податке на легалан и етички прихватљив начин, формално дефинишу модел учесника у мрежи и њихових међусобних веза, изврше статистичку и колаборативну анализу мреже коришћењем графова и одговарајућих софтверских алата и интерпретирају резултате у складу са постављеним циљевима истраживања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Појам социјалне мреже и представљање у облику графа. Прикупљање података и њихово представљање; моделовање мреже и одабир неусмереног, усмереног или тежинског графа. Својства мреже и мере централности; дистанце у мрежама; детектовање најутицајнијих чворова и заједница у мрежи; методе кластеризације. Модел малог света. Его мреже. Динамичко понашање мреже. Визуелизација мреже.
Садржај практичне наставе Алати за анализу социјалних мрежа: Gephi, UCINET, NodeXL, Pajek. Језик за статистичку обраду података R. Прикупљање података из различитих извора и њихова трансформација у одговарајући формат из реалне друштвене мреже, индексне базе научних радова, као и веб страница. Одређивање различитих мера централности и визуализација на наведеним примерима. Самостални пројекат.
Литература
  1. D. Hansen, B. Shneiderman, M. Smith. 2010. Analyzing Social Media Networks with NodeXL: Insights from a Connected World. Morgan Kaufmann
  2. Charles Kadushin, Understanding Social Networks: Theories, Concepts and Findings, Oxford University Press, 2012
  3. Christina Prell, Social Network Analysis: History, Theory and Methodology, SAGE Publications Ltd, 2012.
  4. Hanneman, Robert A. and Mark Riddle. 2005. Introduction to social network methods. Riverside, CA: University of California, Riverside
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, анализа литературе, прикупљање и анализа података, студије случајева социјалних мрежа, интерпретација резултата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 60
Колоквијуми 0
Семинари 0