Навигација

13М071ММТ - Милиметарски таласи

Спецификација предмета
Назив Милиметарски таласи
Акроним 13M071MMT
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
  Условљност другим предметима Нема.
  Циљеви изучавања предмета Упознавање са модерним системима који раде у милиметарском опсегу. Дефинисање основа активних и пасивних компоненти које се користе у генерисању и преносу милиметарских таласа. Упознавање са специфичностима и ограничењима компоненти. Презентовање метода за анализу и дизајн квазиоптичких система коришћењем теорије пропагације Гаусовог снопа, геометријске оптике и геометријске теорије дифракције.
  Исходи учења (стечена знања) Стицање теоријског знања и практичног искуства у анализи и пројектовању кола и система у милиметарском опсегу. Обученост у коришћењу аналитичких и нумеричких метода и модерних CAD алата, као и у самосталном решавању проблема коришћењем рачунара. Обученост у критичком анализирању компромиса између пројектних циљева и проналажењу оптималних решења.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Историјат милиметарских таласа. Модерни системи. Специфичност направа и простирања таласа. Таласоводне структуре. Осцилатори. Нелинеарна анализа и дизајн. Миксери, модулатори и умножачи учестаности. Рачунарска анализа структура на високим учестаностима. Квазиоптика. Простирање Гаусовог снопа. Геометријска оптика и геометријска теорија дифракције. Терахерц технологија и апликације у развоју.
  Садржај практичне наставе Пројектовање милиметарских кола у модерним CAD алатима. Нумеричка анализа компоненти кола и система у милиметарском опсегу. Пројекти студената.
  Литература
  1. E. Carey and S. Lidholm, Millimeter-wave integrated circuits, Springer, 2005.
  2. V. E. Lyubchenko, The science and technology of millimetre waves components and devices, Taylor and Francis, 2002.
  3. T. Teshirogi and T. Yoneyama, Modern millimeter-wave technologies, Ios Press, 2000.
  4. P. F. Goldsmith, Quasioptical Systems: Gaussian Beam Quasioptical Propagation and Applications, IEEE Press/Chapman & HdI Publishers, 1998.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  2 2
  Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе са вежбама пројектовања помоћу рачунара.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
  Практична настава 0 Усмени испит 0
  Пројекти
  Колоквијуми 20
  Семинари 50