Навигација

13М071ИЕК - Испитивање електромагнетске компатибилности

Спецификација предмета
Назив Испитивање електромагнетске компатибилности
Акроним 13M071IEK
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
  Условљност другим предметима нема
  Циљеви изучавања предмета Детаљно упознавање са актуелним стандардима електромагнетске компатибилности (ЕМК). Оспособљавање за практичну примену најчешће коришћених европских стандарда за електромагнетску компатибилност.
  Исходи учења (стечена знања) Практично овладавање лабораторијском опремом и мерним поступцима који се користе за проверу задовољавања стандарда електромагнетске компатибилности.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Детаљан приказ стандарда електромагнетске компатибилности. Компатибилност са електроенергетском мрежом. Радиофреквенцијска имуност. Радиофреквенцијска емисија.
  Садржај практичне наставе Рачунарскe симулацијe. Сагледавање практичних и теоријских поставки испитивања електромагнетске компатибилности кроз електромагнетске симулације на рачунару. Рад у ЕМК лабораторији.
  Литература
  1. А. Ђорђевић, Д. Олћан, Испитивање електромагнетске компатибилности, Академска мисао, Београд, 2012.
  2. T. Williams, EMC for Product Designers, Newness, Oxford, UK, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  1 0 3
  Методе извођења наставе Предавања, симулације на рачунару и рад у лабораторији
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
  Практична настава 70 Усмени испит 0
  Пројекти
  Колоквијуми 0
  Семинари 0