Навигација

13М071ФМС - Формирање микроталасних слика

Спецификација предмета
Назив Формирање микроталасних слика
Акроним 13M071FMS
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
  Условљност другим предметима нема
  Циљеви изучавања предмета Упознавање са добијањем слике и испитивањем параметара непознатог објекта помоћу електромагнетских мерења. Представљање основних техника инверзног расејања у временском и фреквенцијском домену. Приказивање практичних примена ове области у неинвазивном испитивању материјала и медицинској дијагностици. Пружање увида у савремене микроталасне системе који се користе за добијање слике.
  Исходи учења (стечена знања) Стицање теоријског и практичног знања које омогућава студенту самостално формулисање и решавање проблема из области формирања микроталасних слика и инверзног расејања. Разумевање принципа рада типичних мерних система који се користе за добијање слике и испитивање састава непознатих објеката.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Електромагнетско расејање. Инверзно електромагнетско расејање. Математички модели и мерне конфигурације који се користе за добијање слике на основу електромагнетских мерења. Основне технике за реконструкцију. Примене. Мерни уређаји и системи.
  Садржај практичне наставе Пројекти студената.
  Литература
  1. M. Pastorino, Microwave imaging, Wiley, 2010.
  2. W. C. Chew,Waves and Fields in Inhomogenous Media, Wiley - IEEE Press, 1999.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  2 2
  Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, као и самостални пројекти студената помоћу рачунара.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања Писмени испит 30
  Практична настава 40 Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми 30
  Семинари