Навигација

13Е064ОТП - Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми

Спецификација предмета
Назив Оптоелектронски телекомуникациони подсистеми
Акроним 13E064OTP
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета изборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са компонентама, системима и техникама преноса сигнала у кохерентним оптичким комуникационим системима са великом брзином преноса. Разматрање деградације сигнала услед нелинеарних феномена као и експлоатације ових феномена за уобличавање, синхронизацију и регенерацију оптичких сигнала и конверзију таласне дужине у све-оптичким мрежама.
  Исходи учења (стечена знања) Разумевање принципа рада компонента и подсистема потребних за реализацију кохерентних оптичких система велике брзине преноса на бази напредних модулационих формата.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе Теорија дирекционих спрежњака и спрежњака на бази решетке. Оптичке браговске решетке. Ласери са дистрибуираном повратном спрегом. Подешавајући ласери и филтри. Мах-Зендеров и електроапсорпциони модулатор. Основни нелинеарни ефекти. Оптички појачавачи. Регенерација сигнала. Конвертори таласних дужина. Кохерентни комуникациони системи. Напредни модулациони формати.
  Садржај практичне наставе Вежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
  Литература
  1. Дејан Гвоздић:"Оптичке телекомуникације 2", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot2/?p=materijali
  2. S.L. Chuang, "Physics of optoelectronic devices," John-Wiley & Sons, Inc., 1995
  3. Godvin Agrawal, "Applications of Nonlinear Fiber Optics," Accademic Press, 2001.
  4. Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
  5. H. Ghafouri–Shiraz, "Distributed Feedback Laser Diodes and Optical Tunable Filters," John-Wiley & Sons, Inc., 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
  3 2
  Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
  Активности у току предавања Писмени испит 30
  Практична настава Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми 70
  Семинари