Navigacija

13E043PKE - Praktikum - Komponente i izrada elektronskih kola

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum - Komponente i izrada elektronskih kola
Akronim 13E043PKE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Poznavanje komponenti i ovladavanje osnovnim tehnikama izrade elektronskih kola
Ishodi učenja (stečena znanja) Praktično znanje potrebno za asembliranje i dizajn štampanih ploča
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave nema
Sadržaj praktične nastave Klasifikacija i osnovni tipovi komponenti; karakteristike različitih vrsta komponenti; označavanje pasivnih i aktivnih komponenti. Upoznavanje studenata sa tehnološkim osnovama štampanih kola i osnovnim principima i fazama projektovanja štampanih kola; osnovne karakteristike ORCAD Layout programskog paketa.
Literatura
  1. Elektronska dokumentacija koja se isporučuje uz studensku verziju ORCAD paketa
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 1
Metode izvođenja nastave demonstrativne i laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 70